Almene familieboliger

Almene familieboliger er den største gruppe af almene boliger.

I hele landet er der ca. 480.000 almene familieboliger, hvilket svarer til godt 20 pct. af den samlede boligmasse i Danmark. Fælles for de almene familieboliger er, at de modtager offentlig støtte. Almene familieboliger drives af almene boligorganisationer, hvis formål det er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter.

Særlige udlejningsregler for almene familieboliger

Udgangspunktet for udlejning af almene familieboliger er, at de udlejes efter anciennitet på venteliste.

De følgende persongrupper har fortrinsret på ventelisten for almene familieboliger:
  • Ældre og handicappede har fortrinsret til bestemte ældre- og handicap-egnede boliger
  • Personer, der allerede har bolig i boligorganisationen, har fortrinsret frem for udefrakommende ansøgere (oprykningsretten)
  • Det kan være aftalt med kommunalbestyrelsen, at børnefamilier har fortrinsret til de større lejligheder.
  • Det kan være aftalt med kommunalbestyrelsen, at ansøgere, der opfylder bestemte kriterier, får fortrinsret på venteliste (fleksibel udlejning).
  • Boligorganisationen kan have besluttet at tilbyde boliggarantibeviser til lejere, som fraflytter deres bolig. Boliggarantibeviset giver indehavere fortrinsret på ventelisten inden for en periode på højst 3 år fra fraflytningstidspunktet.

Kommunal anvisning af almene familieboliger

Hvis kommunen beslutter det, har den anvisningsret til 25 pct. af de ledige almene familie- og ungdomsboliger i kommunens boligafdelinger, som den kan bruge til at løse kommunens boligsociale opgaver. Anvisningsretten går forud for ventelisten.

Kommunalbestyrelsen kan desuden indgå aftale med boligorganisationerne i kommunen om at udvide denne anvisningsret til flere af kommunens ledige boliger. Derudover er der andre muligheder, som kommunalbestyrelsen kan benytte for at styrke beboersammensætningen i de almene boligområder, fx kombineret udlejning, udlejning i særligt udpegede boligområder og fleksible udlejningsregler.

Læs mere om kombineret udlejning

Fleksible udlejningsregler

Kommunen og den almene boligorganisation kan aftale, at udlejning skal ske efter særlige kriterier (fleksibel udlejning). Det kan fx være at give fortrinsret til pendlere med beskæftigelse i kommunen eller til unge studerende. Fleksibel udlejning er også udlejning efter ventelisten, men boligsøgende, der opfylder de aftalte særlige kriterier, får fortrinsret frem for andre på ventelisten.

Aftalen kan omfatte boliger, der ikke er omfattet af kommunal anvisning, eller anvendes som udslusningsboliger (jf. § 63 i almenboligloven).

En aftale om fleksibel udlejning må ikke indeholde kriterier, der indebærer, at der diskrimineres på baggrund af fx etnisk oprindelse.

Se Vejledning om fleksible udlejningsregler på retsinformation.dk (nyt vindue)

Opskrivning til almene familieboliger

For at få en almen familiebolig skal man skrives op i en af de mange almene boligorganisationer for at komme på venteliste. Der skal betales et mindre gebyr for optagelse på ventelisten og derefter et årligt ajourføringsgebyr.

På boligportalen DanmarkBolig.dk findes en udførlig præsentation af mere end 480.000 almene familieboliger samt oplysninger om, hvilken boligorganisation man skal skrives op i for at leje den ønskede bolig.

Gå til danmarkbolig.dk (nyt vindue)

Hjælp fra kommunen

Kommunerne har mulighed for at beslutte, at et antal almene familieboliger i kommunen skal stilles til rådighed for løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Man kan derfor søge om at få hjælp til at finde en almen familiebolig hos kommunen. Hvis man har søgt om kommunal anvisning, vurderer kommunalbestyrelsen, om ens boligbehov er så påtrængende, at man kan få stillet en bolig til rådighed. Anvisningen kan også ske under hensyntagen til beboersammensætningen i det område, der anvises til. Med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, kan afgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 24.04.2018