Totaløkonomi i støttet byggeri

Bygherrens ansøgning om kommunens godkendelse af skema B skal indeholde en totaløkonomisk vurdering af de bygningsdele, der indgår i projektet.

Den totaløkonomiske vurdering skal indeholde en nutidsværdiberegning til opgørelse af den årlige omkostning for hver af bygningsdelene, tag, facader og vinduer. Der skal endvidere foretages en tilsvarende totaløkonomisk vurdering for mindst ét relevant alternativ for hver af ovenstående bygningsdele. Det er muligt for bygherren at lade andre bygningsdele indgå i projektets totaløkonomiske vurdering.

For ombygningsprojekter er det muligt at undlade at foretage totaløkonomiske vurderinger for de bygningsdele, der ikke indgår eller kun i meget begrænset omfang er omfattet af ombygningen.

Totaløkonomisk model

Bygherren skal indberette de totaløkonomiske vurderinger digitalt. Indberetningen sker i forbindelse med indberetningen af skema B og skal indeholde det samlede beregningsgrundlag, herunder alternativer for den endelige totaløkonomiske vurdering til Landsbyggefonden.

De totaløkonomiske vurderinger skal baseres på en totaløkonomisk model, der er udarbejdet af Landsbyggefonden. Modellen giver mulighed for at foretage totaløkonomiske vurderinger for vinduer, facader og tage.

Gå til Landsbyggefondens beregningsmodel (nyt vindue)


Erfaringer med totaløkonomiske vurderinger i alment byggeri

COWI har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en kortlægning, analyse og perspektivering af erfaringer med de obligatoriske totaløkonomiske vurderinger ved nybyggeri og renoveringer af almene boliger samt vurdering af behov for ændringer i det eksisterende setup. Kortlægningen er især foretaget via spørgeskemaundersøgelse og interviews blandt de almene bygherrer. Der er fokus på såvel erfaringerne med den obligatoriske anvendelse af Landsbyggefondens totaløkonomimodel som med totaløkonomiske vurderinger mere bredt. Opgaven er udført i perioden december 2016 til marts 2018

Rapport totaløkonomi
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 10.10.2018