Renovering af almene boliger

Landsbyggefonden kan i perioden 2015-2020 give tilsagn om støtte til boligafdelinger m.fl. til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning (bedre tilgængelighed) og sammenlægning af lejligheder, samt miljøforbedringer i alment byggeri.

Støtten ydes efter almenboliglovens §91, 91b og 92b og gives som ydelsesstøtte og regaranti for optagelse af realkreditlån til de pågældende renoveringsprojekter.

Hvem kan søge?

  • Almene boligafdelinger
  • Selvejende almene ældreboliger
  • Kommunale almene ældreboliger
  • Regionale almene ældreboliger
  • Selvejende almene ungdomsboliger
  • Friplejeboliger
Der skal være tale om ekstraordinære forhold, som ikke kan løses ved den almindelige drift og vedligeholdelse, modernisering m.v. Det er endvidere en betingelse for støtte, at der foreligger en byggeteknisk dokumentation for de fysiske behov, der søges støtte til.

Finansiering af opretning mv.

Renoveringsarbejder finansieres så vidt muligt gennem lejeforhøjelser eller midler fra boligorganisationens egenkapital.  For almene boligafdelinger gælder det endvidere, at arbejderne finansieres ved boligorganisationens midler fra trækningsretten jf. almenboliglovens § 87. Såfremt finansieringen ikke kan dækkes herved kan der optages et  100% realkreditlån (type F1 30-årige rentetilpasningslån) efter fradrag af eget bidrag. Maksimal løbetid er 35 år, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte.Låntager betaler gennemsnitlig 0,85% kvartårlig af den regulerede hovedstol (excl. gebyrer). Beliggenhedskommunen garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden garanterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

Tilsagn og indberetning af projektet

Tilsagn om ydelsesstøtte til renoveringsprojekter gives af Landsbyggefonden på baggrund af boligorganisationens ansøgning og kommunalbestyrelsens indstilling og garantistillelse af den del af lånet, der har pant ud over 60% af ejendommens værdi. Før Landsbyggefondens kan give endeligt tilsagn til projektet, skal renoveringsprojektet indberettes elektronisk i BOSSINF-RENOVERING, der er et særligt forvaltnings- og informationssystem. Det er Landsbyggefonden der, efter godkendelse af projektet giver bygherren adgang til elektronisk at indberette projektet i BOSSINF-RENOVERING.

Læs mere i Landsbyggefondens regulativ om renoveringsstøtte (nyt vindue)

Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 14.11.2018