Private lejeboliger

Private lejeboliger ligger i ejendomme, som ejes af private personer eller selskaber.

Lejekontrakt

En lejekontrakt fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og lejer har, herunder lejens størrelse og krav til boligens stand ved indflytning. Lejelovens vilkår gælder for lejemålet, når parterne ikke har aftalt andet. Lejeloven indeholder dog en række bestemmelser, hvor der ikke er aftalefrihed.

Læs mere om lejekontrakt

Indflytning og overtagelse

Når lejeaftalen er indgået, overtager lejeren det lejede fra det tidspunkt, der er aftalt i kontrakten. Lejeren skal være opmærksom på, hvordan lejemålets fremtræden er ved overtagelsen, og om der er mangler.

Læs mere om indflytning og overtagelse


Lejefastsættelse, depositum og forudbetalt leje

Om huslejen frit kan fastsættes af udlejeren, eller den er reguleret centralt, afhænger af, hvornår boligen er opført. I alle private udlejningsboliger opført efter 1991 kan udlejeren og lejeren frit aftale huslejens størrelse. For private udlejningsboliger, der er opført før 1991, gælder imidlertid en række regler.

Læs mere om lejefastsættelse

Læs mere om depositum og forudbetalt leje

Vedligeholdelse og forbedringer

Vedligeholdelse er nødvendige arbejder, udlejeren foretager sig for at holde boligen i stand. Forbedringer er de arbejder, der medfører en forøgelse af brugsværdien i lejemålet.

Læs mere om vedligeholdelse

Læs mere om forbedringer

Energirenovering af private udlejningsboliger

Energirenovering af private udlejningsboliger kan ske efter de almindelige regler om omkostningsbestemt leje i lejelovgivningen eller efter de særlige regler om totaløkonomisk rentable energiforbedringer eller efter reglerne om aftalt grøn byfornyelse. Begge disse særlige energirenoveringsmodeller er indført med henblik på at gøre det lettere og mere attraktivt for udlejere og lejere at gennemføre energibesparende foranstaltninger.

Læs mere om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

Læs mere om aftalt grøn byfornyelse


Fremleje, bytte og overdragelse

Der gælder forskellige regler, hvis en lejer vil bytte, fremleje eller overdrage sit lejemål til en anden.

Læs mere om fremleje og bytte

Læs mere om overdragelse

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

De allerfleste lejeaftaler indgås uden tidsbegrænsning. Det vil sige, at lejeren som udgangspunkt kan blive boende, så længe han eller hun ønsker det, og at det er lejeren selv, der opsiger sit lejemål. Der findes dog regler i lejelovgivningen, som giver udlejeren mulighed for at opsige eller ophæve lejeaftalen.

Læs om opsigelse, ophævelse og fraflytning

Læs mere om de formelle krav ved fraflytning i vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme (link til vejledning nr 10936 af 21/10/2015 i Retsinformation) (Nyt vindue)

Huslejenævn og klagemuligheder

Bliver lejeren uenig med udlejeren om forhold vedrørende lejekontrakten, er det muligt at klage til huslejenævnet.

Læs mere om huslejenævn og klagemuligheder

Beboerrepræsentation

Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen for de mindre ejendomme og beboerrepræsentation for de større ejendomme.

Læs mere om beboerrepræsentation

Frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme

Lejeloven indeholder mulighed for at frakende ejeren retten til at administrere egne ejendomme, hvis ejeren ikke følger lejelovgivningens regler

Læs mere om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme


Friplejeboliger

En friplejeboligbebyggelse er en privat udlejningsejendom, der består af plejeboliger og serviceareal for personer med omfattende behov for service og pleje efter lov om social service.

Læs mere om friplejebolig

Anvisning og udlejning

Modsat almene familieboliger, almene ungdomsboliger og støttede private ungdomsboliger findes der ingen regler om, hvem udlejere af private udlejningsboliger kan udleje til og om der skal oprettes ventelister.

Kommuner kan indgå aftale med en privat udlejer om kommunal anvisning til dennes boliger med henblik på at løse kommunens boligsociale problemer.

Læs mere om anvisning og udlejning
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 22.08.2019