Byfornyelse

Her kan du læse om byfornyelsens forskellige indsatser, herunder bygningsfornyelse, områdefornyelse, mulighed for friarealforbedring samt sundhedsfarlige boliger

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.I 2018 er der afsat 65 mio. kr. til byfornyelse, som kommunerne kan bruge til områdefornyelse, bygningsfornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Bevillingen til byfornyelse er beskåret fra 2017 og frem som følge af aftalen om Bandepakke III og som følge af jobpræmieordningen.

Bevillingen til byfornyelse udgør derfor i de kommende år følgende:

65 mio. kr. i 2019

82 mio. kr. i 2020Bygningsfornyelse

Formålet med bygningsfornyelsen er at skabe velfungerende boliger og boligområder. Bygningsfornyelse vedrører primært istandsættelse og nedrivning af boliger.Læs mere om bygningsfornyelseOmrådefornyelse

Kommuner kan træffe beslutning om at gennemføre områdefornyelse. Ved områdefornyelse kan der afholdes udgifter til bl.a. at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Afsluttede og igangværende projekter er beskrevet på byfornyelsesdatabasen.Læs mere om områdefornyelseForsøg og udvikling

Der igangsættes hvert år forsøgs- og udviklingsprojekter med støtte fra byfornyelsen for at sikre, at byfornyelsesloven hele tiden tilpasses udviklingen i samfundet. Afsluttede og igangværende projekter er beskrevet på byfornyelsesdatabasen.Læs mere om forsøg og udvikling i byfornyelsenByfornyelsesdatabasen

Byfornyelsesdatabasen er byfornyelsens digitale indgang, hvor du kan søge blandt de mange projekter fra kommunernes områdefornyelser og ministeriets forsøgsprojekter.Læs mere om byfornyelsesdatabasenKonferencer, seminarer og netværk

Der afholdes løbende konferencer, seminarer og netværksmøder for kommunale medarbejdere og andre relevante aktører, der arbejder med byfornyelseslovens støtteberettigede indsatser.Læs mere om konferencer, seminarer og netværkSærlige indsatsområder

Styrelsen sætter løbende fokus på relevante emner, der kan bidrage til at udvikle byfornyelsesområdet.Læs mere om særlige indsatsområderSundhedsfarlige boliger

Hvis man har mistanke om, at ens bolig er sundhedsfarlig, er det vigtigt at få det nærmere undersøgt. Hvad man skal gøre, afhænger af, om man er lejer eller ejer. Det er ejeren af en bolig, der er ansvarlig for, at boligen er forsvarlig at bo i. Kommunen kan dog erklære en bolig for sundheds- eller brandfarlig og dermed gøre det ulovligt at bo i boligen.Læs mere om sundhedsfarlige boliger 

Mere information
Relevante udgivelser

Med Byfornyelsesatlas DK2 præsenteres et overblik over dansk byfornyelse primært i perioden efter år 2000. Publikationen er en naturlig forlængelse af Byfornyelsesatlas DK.

Hent Byfornyelsesatlas DK2

Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 10.10.2018