Bygningsforbedringsudvalg

Et bygningsforbedringsudvalg er et udvalg, der kan varetage kommunalbestyrelsens opgaver efter kap 4 i byfornyelsesloven. Bygningsforbedringsudvalget kan således bevilge tilskud til ejer- og andelsboliger, efter de retningslinjer kommunalbestyrelsen har fastsat.

Bygningsforbedringsudvalget er til for at give kommunalbestyrelsen mulighed for at benytte en administrativ og ubureaukratisk støttemodel.

Hvem kan nedsætte et bygningsforbedringsudvalg?

Bygningsforbedringsudvalget nedsættes af kommunens kommunalbestyrelse til helt eller delvis at udøve kommunens opgaver i forbindelse med bygningsfornyelse af ejer- og andelsboliger, jf. lovens kap. 4.

Hvordan sammensættes et bygningsforbedringsudvalg?

Et bygningsforbedringsudvalg består af 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:
  • to medlemmer repræsenterer kommunale interesser,
  • to medlemmer repræsenterer grundejerinteresser og
  • et medlem repræsenterer bevaringsinteresser.

Samtidig med medlemmerne udpeges en eller flere suppleanter for hvert medlem. For suppleanterne gælder de samme regler som for medlemmerne.

De to kommunale repræsentanter kan efter kommunalbestyrelsens ønske være politikere eller embedsmænd.

Af de to medlemmer, der repræsenterer grundejerinteresser, kan den ene udpeges fra andelsboligforeningernes interesseorganisationer.

De to medlemmer udpeges blandt lokale interesseorganisationer. Er dette ikke muligt, kan medlemmerne i stedet udpeges af relevante landsdækkende interesseorganisationer. Organisationer, der varetager bevaringsinteresser kan fx være bevaringsforeninger, lokalmuseer og lokalarkiver.

Medlemmerne udpeges for samme tidsrum som kommunalbestyrelsens funktionsperiode, dvs. fire år. Nedsættes bygningsudvalget midt i den kommunale valgperiode, udpeges medlemmerne for den resterende valgperiode. Udtræder et medlem inden udgangen af en valgperiode, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Kommunen stiller sekretariat til rådighed for udvalget.

Hvilke beføjelser har et bygningsforbedringsudvalg?

Kommunalbestyrelsen fastsætter selv retningslinjerne for bygningsforbedringsudvalgets virksomhed, hvori bl.a. udvalgets kompetence afgrænses nærmere. Kommunalbestyrelsen kan således overlade bygningsforbedringsudvalget at udøve alle kommunalbestyrelsens beføjelser efter kap. 4, eller den kan beslutte at begrænse udvalgets kompetence.

Kommunalbestyrelsen kan eksempelvis beslutte, at udvalget skal behandle ansøgninger og udarbejde indstillinger, men ikke træffe afgørelser. Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at alle eller visse sager skal forelægges kommunalbestyrelsen, inden udvalget træffer afgørelser.

Kan bygningsforbedringsudvalgets afgørelser indbringes for anden administrativ myndighed?

I det omfang kommunalbestyrelsen benytter sig af at overlade kompetence til et bygningsforbedringsudvalg, vil bygningsforbedringsudvalgets afgørelser kunne indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. almindelige forvaltningsretlige regler om administrativ rekurs.

Hvad er forskellen på bygningsforbedringsudvalgene i den tidligere byfornyelseslov og den gældende byfornyelseslov?

Med byfornyelsesloven af den 1. januar 1998 blev der skabt mulighed for, at kommu­nerne kunne oprette et bygningsforbedringsudvalg.

Formålet med ordningen om bygningsforbedringsudvalg var at give kommunerne et smidigt, målrettet og ubureaukratisk redskab, som kunne bruges i arbejdet med bevaring af bygninger, som helt eller delvist blev anvendt til beboelse i landsbyer og landdistrikter, eller bygninger, som havde særlige bevaringsmæssige værdier, uanset hvor de var belig­gende.

Kommunalbestyrelsen kunne nedsætte et bygningsforbedringsudvalg, som dermed havde den fulde kompetence til at behandle støtteansøgninger og meddele tilsagn om støtte.

Med lov af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer blev ordningen vedrørende bygningsforbedringsudvalg ændret.

De bygninger, der omfattes af den nye ordning og dermed kommunalbestyrelsens delegationskompetence til bygningsforbedringsudvalget, er alle ejer- og andelsboliger. Tidligere vedrørte bygningsforbedringsudvalgenes arbejde alene boliger i landsbyer, fredede og bevaringsværdige boliger udenfor landsbyer samt forsamlingshuse.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 09.05.2017