Entrepriseformer

Når der skal gennemføres et byggeprojekt – uafhængigt af hvor omfattende projektet er, er der flere forhold, man som bygherre skal være opmærksom på, inden arbejderne udbydes og kontrakterne underskrives.

Det er vigtigt, at man som bygherre sikrer sig, at de entreprenører og håndværkere, der er udvalgt til at deltage i tilbudsgivningen – og som man efterfølgende skriver kontrakt med, som minimum kan opfylde følgende:

  • Erfaring med den aktuelle type arbejde fra tidligere opgaver
  • Stille med nødvendige antal kvalificerede håndværkere, så opgaven kan løses i god kvalitet, samt inden for den fastsatte tidsramme og til den aftalte økonomi
  • Stille nødvendig økonomisk garanti, inden kontrakten underskrives

Det kan være en god idé at etablere et team af rådgivere/entreprenører/håndværkerfirmaer, som tidligere har arbejdet sammen i andre opgaver, da der kan være en fordel i, at de involverede parter kan ’bygge videre på’ erfaringer fra tidligere gennemførte projekter.

I privatfinansierede sager er det i teorien naturligvis muligt, at bygherren selv varetager byggeledelse og kvalitetssikring mv. af byggearbejderne, men dette frarådes medmindre bygherren har de nødvendige professionelle kvalifikationer og forsikringer.

En sådan opgave kræver særlige forudsætninger og forståelse for de forskelligartede processer og forløb i et byggeprojekt samt fyldestgørende forsikringer i tilfælde af eventuelle budgetoverskridelser, forsinkelser i tidsplanen og dårlig håndværksmæssig kvalitet af de udførte arbejder – alt sammen forhold, som man kan blive gjort ansvarlig for.

Det skal også besluttes, hvilken entrepriseform, der skal benyttes, da dette har en betydning for, hvordan byggeprojektet organiseres og gennemføres, idet de involverede parters roller varierer; dvs. hvem, der har ledelsesansvaret, hvad der uddelegeres etc.

Et byggeprojekt organiseres på en af tre måder:

  • Fagentreprise
  • Hovedentreprise
  • Totalentreprise

Den samlede byggeudgift for identiske arbejder bør være tilnærmelsesvis ens – uafhængig af, hvilken entrepriseform der benyttes, eftersom det endelige resultat skal blive det samme for bygherren.

Men da der – som nævnt – er forskel på hvem, der er ansvarlig for og leverer de forskellige ydelser, vil der typisk være indbyrdes prisforskelle i det samlede budget.

Byggeprojekter af den art, som danner grundlag for denne vejledning, tager typisk udgangspunkt i, at der er etableret en direkte kontakt mellem en andelsboligforening og en teknisk rådgiver – enten en arkitekt eller en ingeniør, der herefter fungerer som forbindelse mellem bygherre, øvrige rådgivere og entreprenører.

Fagentreprise

I denne entrepriseform er hvert fag/håndværk sidestillet og ligeværdigt. Ansvaret for byggeledelsen; dvs. styring og koordinering af byggearbejderne m.v., varetages typisk af en af rådgiverne.

Hovedentreprise

En hovedentreprise omfatter flere af – men ikke alle – de ydelser, der indgår i et normalt byggeprojekt. Hovedentreprenøren er reelt en fagentreprenør, der har det overordnede ansvar for disponering og styring af de øvrige fagentrepriser. Det vil sige, at hovedentreprenøren varetager udvælgelse, styring og koordinering af de involverede underentreprenører, der repræsenterer forskellige håndværksfag, undervejs i byggefasen.

Totalentreprise

En totalentreprise omfatter alle ydelser inden for rådgivning og alle de repræsenterede håndværksfag. Det vil sige, at totalentreprenøren på baggrund af en dialog med bygherren om projektet, forestår udvælgelse af rådgivere (arkitekter og ingeniører) og entreprenører. Totalentreprenøren varetager desuden alle planlægnings- og styringsopgaver lige fra projektering, kontakten til myndigheder samt projekt- og byggeledelse undervejs i alle faserne.

En totalentreprise er ikke den typiske entrepriseform i byggesager af de størrelser, der oftest er tale om for andelsboligforeninger. I de sager vil det oftest være mere hensigtsmæssigt, at der indledningsvis etableres et samarbejde med en teknisk rådgiver, der bistår med udformningen og begrænsningen/defineringen af projektet, og derefter vejleder i de øvrige faser af byggeprojektet.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 17.01.2019