Samarbejde med beboerne

Afhængig af andelsboligforeningens størrelse kan det være en fordel at tænke over niveauet for beboerindflydelse i den forestående proces.

Beboersamarbejdet starter allerede i planlægningsfasen af såvel større som mindre og enkeltstående renoveringssager. Et tidligt og tillidsfuldt samarbejde i en god og konstruktiv dialog med beboerne er altafgørende for et godt forløb.

Foruden at benytte de traditionelle kommunikationsværktøjer og beslutningsprocesser som fremgår af andelsboligforeningens vedtægter, kan man eksempelvis vælge at lave indledende workshops, løbende udgive nyhedsbreve og/eller afholde faste beboermøder i byggeperioden.

Workshop-tanken ses primært i opstartsfasen, hvor alle idéer kommer på bordet, beboere høres og eventuelle rådgivere får mulighed for at samle det hele sammen til et prissat projektforslag.

Nyhedsbreve er tænkt som regelmæssige udgivelser, der bl.a. kan orientere beboerne om projektets og byggesagens udvikling; bestå af særlige meddelelser til beboerne og eventuelle anmodninger om tilbagemeldinger fra beboerne om særlige emner osv.

Hvis andelsboligforeningen har sin egen hjemmeside, kan det være en idé at benytte denne til at vise, hvordan byggesagen skrider fremad ved eksempelvis at lægge billeder m.v. ud på siden og vise status for renovering i forhold til tidsplan o.lign.

De faste beboermøder er ligeledes til orientering om byggesagens udvikling. Undervejs i byggesagen kan der blive behov for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der skal træffes beslutninger af større karakter.

Et kontinuerligt og korrekt informationsflow kan således fremme engagement og motivation hos de enkelte beboere og bidrage til at afværge misforståelser, rygtedannelser og unødvendige situationer.

Det kan ofte betale sig at lade professionelle rådgivere forestå beboersamarbejdet, blandt andet sådan at dagligdags-problemer ikke forhindrer et godt samarbejde.

Det kan også være gavnligt at lade beboerne søge professionel rådgivning, som i nogle tilfælde kan betales over sagen. Dette vil dog altid skulle undersøges først.

I forbindelse med støttede renoveringssager stilles der i øvrigt krav om beboersamarbejde og information.

I henhold til byfornyelsesloven gælder normalt alle de forskellige lejelovsregler om samarbejde og varslinger.

I forbindelse med beboersamarbejdet vil det i øvrigt være nødvendigt at afklare spillereglerne for den enkelte beboers råderet i forhold til renoveringen. Nedenfor er oplistet fire eksempler som kan diskuteres:

Eksempel 1

Ved etablering af nye køkkener kan der i projektforslaget gives 3 muligheder for valg af elementer.

Eksempel 2

Ved etablering af nye badeværelser kan en beboer have investeret i et nyt badeværelse inden for en kortere årrække før den fælles beslutning i foreningen. Det kan tænkes, at beboeren ikke ønsker at dette skal ændres, da badeværelset er forholdsvist nyt. Andelsboligforeningen skal være opmærksom på, at indgreb i andelshaveres individuelle forbedringer kan medføre krav om kompensation, idet andelshaveren påføres et muligt tab, i fald han/hun sælger andelen før det badeværelse som han/hun selv har etableret er færdignedskrevet.

Eksempel 3

Nye vinduer – en beboer har for nylig suppleret lejlighedens gamle vinduer med forsatsruder til termovinduer. Foreningen skal forholde sig til om alle vinduer bør være ens for at samle bygningens facadeudtryk.

Eksempel 4

Tilvalg – hvis en beboer ønsker særlige løsninger også ved evt. egenfinansiering, skal der tages stilling til, om dette vil være muligt.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 17.01.2019