Aktørerne

En byggesag omfatter en lang række aktører, der i større eller mindre omfang involveres i byggesagen.

Det er væsentligt for en vellykket byggesag, at der gives information til alle parter. Men det er også særdeles væsentligt, at der kun gives relevant information og til de rigtige på det rigtige tidspunkt. En af de ting, man bør starte med, er derfor at skaffe sig et overblik over, hvem der er involveret, og hvilken information de bør have for at kunne deltage aktivt og konstruktivt i sagens fremdrift.

Bygherren

Central person som beslutningstager og igangsætter af sagen. Sagens daglige fremdrift sikres normalt af rådgivere.

Beboere og erhvervsdrivende

Beboere har en særlig interesse i projektet, som daglige brugere af ejendommen og vil normalt være en daglig part i sagen. Det sidste ikke mindst når der ikke er sket genhusning.

Som for beboere skal der tidligt i processen tages kontakt til erhvervslejere, som også bliver en daglig part i sagen. Kommunen vil ofte kunne være behjælpelig med støtte til erhvervslejere i form af erstatninger. Sådanne forhold forhandles ofte direkte mellem denne lejer og kommunen.

Bygherrerådgiver

Den centrale rådgiver i byggesagen. Varetager bygherrens interesser og fungerer ofte som bygherrens stedfortræder og koordinator i forhold til sagens øvrige aktører.

Teknisk rådgiver

Den anden centrale rådgiver i sagen. Den tekniske rådgiver er ofte to, nemlig en arkitekt og en ingeniør. Som regel vælger man at lade fx arkitekten styre ingeniøren i en underentreprise, sådan at bygherren kun har en kontrakt med en teknisk rådgiver. Den tekniske rådgiver vil under sagen referere til bygherrerådgiveren, forudsat at dette er bestemt i kontrakten. Alternativt vil bygherren skulle koordinere arbejdet mellem den tekniske rådgiver og bygherrerådgiveren.

Administrator

Mange henvendelser fra beboere vil gå til den daglige administrator, uanset at denne ikke er en del af byggesagen. Den daglige administrator kan evt. være administrator for byggesagen også. Det vil normalt være byggeadministratoren, der skal sikre kommunikationen med den daglige administrator.

Revisor

Ved en støttet renovering forlanger mange kommuner revisorattesteret regnskab. Under alle omstændigheder skal byggesagens regnskab indgå som en del af ejerens økonomi, eksempelvis i forhold til skattevæsenet, hvis ejeren er skattepligtig.

Kommunen

Kommunen optræder både som støttemyndighed ved byfornyelsessager og som byggemyndighed. Det vil typisk være to forvaltninger i større kommuner, og man skal som bygherre være opmærksom på, at begge disse forvaltninger skal kontaktes.

Entreprenør

Der vil altid være flere entreprenører enten organiseret ved en hovedentreprise eller ved fagentreprise.

Finansiel rådgiver

Under forudsætning af, at bygherren har behov for en midlertidig finansiering under byggeriet, kan et pengeinstitut være centralt i forhold til at sikre sagens økonomi i anlægsfasen - sædvanligvis i samarbejde med et realkreditinstitut.

Realkreditinstitut

Normalt vil bygherren have behov for at optage et realkreditlån til finansiering af renoveringen. Krav fra realkreditinstituttet kan give behov for valg vedr. renoveringen, og realkreditinstituttets krav bør derfor afklares fra byggesagens start.

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Byggeskadefonden er ikke aktiv under byggeriet, men vil allerede på tidspunktet omkring etårs eftersyn kontakte bygherren.

Grundejernes Investeringsfond

For ejere af udlejningsejendomme bør mulighederne for lån i GI altid undersøges sideløbende med anden finansiering.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 10.10.2018