Lejelovsforbedringer

Som ejer af en udlejningsejendom kan man gennemføre renovering og modernisering af ejendommen, hvis man overholder reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven (hvis ejendommen ligger i en reguleret kommune).

De væsentligste regler i forbindelse med renoveringer vedrører varsling og opkrævning af lejeforhøjelse, høring af beboerrepræsentanter, varsling af adgang til lejlighederne og af arbejdernes iværksættelse. Der gælder særlige regler for lejligheder, der forbedres gennemgribende i forbindelse med genudlejning.

Lejelovgivningen skelner imellem forbedringer og vedligeholdelse. Forbedringer kan afgrænses som de arbejder, som giver lejeren en forøget brugsværdi af lejligheden eller af ejendommen. Vedligeholdelse er de arbejder, som sikrer, at ejendommen holdes i god og brugbar stand, og at skader udbedres.

Høring af beboerrepræsentanterne (forbedringer)

Hvis der er valgt beboerrepræsentation i ejendommen, skal denne høres om de påtænkte arbejder og inddrages i udførelsen af arbejderne.

Varsling af adgang til lejlighederne (både forbedringer og vedligeholdelse)

Lejerne skal varsles om, at ejeren skal have adgang til lejlighederne for at udføre forbedrings- eller vedligeholdelsesarbejder. Varslingen skal ske med 6 ugers eller 3 måneders frist afhængigt af arbejdernes omfang.

Varsling af iværksættelse (forbedringer)

Hvis lejeforhøjelsen for forbedringen sammen med andre forbedringsforhøjelser i de seneste 3 år overstiger et bestemt niveau (98 kr. pr. m² i 2017) skal iværksættelsen af forbedringsarbejderne varsles over for lejerne.

Lejerne har mulighed for at protestere mod iværksættelsen af arbejderne, og i så fald skal ejeren indbringe iværksættelsen for huslejenævnet, hvis han ønsker at gennemføre arbejderne.

Varsling af lejeforhøjelse (forbedringer)

Når arbejderne er afsluttede, kan ejeren på grundlag af de forventede forbedringsudgifter opkræve en foreløbig forbedringsforhøjelse, som skal varsles med 3 måneders frist.

Den endelige lejeforhøjelse beregnes på grundlag af byggeregnskabet og varsles ligeledes med 3 måneders frist.

Man kan søge om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsen i huslejenævnet.

Hvad adskiller en lejelovsforbedring fra støttede forbedringer?

Selv om der er mange regler, der skal overholdes ved gennemførelse af lejelovsforbedringer, er der dog alligevel færre end ved de støttede forbedringer.

Eksempelvis kan nævnes, at der ikke er krav om, at arbejderne skal udbydes i licitation, og der er ikke krav om kvalitetssikring og driftsplaner.

Selv om forbedringerne ikke er støttet af det offentlige og særlige formelle regler ikke skal overholdes, er det dog under alle omstændigheder en god målsætning at opnå et godt forhold mellem pris og kvalitet og at tilstræbe et godt samarbejde med beboerne.

Bemærk, at hvis lejerne har nedlagt veto imod gennemførelse af forbedringsarbejder efter den tidligere byfornyelsesloven fra 1997, kan disse arbejder ikke gennemføres efter lejelovgivningen, før der er gået mindst 5 år efter byfornyelsesprojektets færdiggørelse.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 10.10.2018