Professionel rådgivning

Når en renoveringssag skal gennemføres, kan der være behov for rådgivning.

Omfanget af rådgivningen skal naturligvis afstemmes med renoveringens størrelse, kompleksitet og bygherrens erfaringer. En lille ustøttet renovering vil normalt ikke kræve rådgivning, mens en større og måske mere kompliceret renovering med støtte oftest vil.

Det er vigtigt, at bygherren fra starten overvejer, hvilket behov der er for rådgivning, og inddrager rådgivere på baggrund af disse overvejelser. Valg af rådgivere bør ske på baggrund af referencer på den pågældende enten ved personligt kendskab eller gennem andre bygherrer.

I en renoveringssag kan der være behov for bygherrerådgivning, se nedenfor. Bygherrerådgiveren forestår den juridiske og økonomiske rådgivning. Teknisk rådgivning kan ydes af både en arkitekt og en ingeniør. Den tekniske rådgiver varetager den tekniske del af planlægningen og gennemførelsen af projektet. Herudover kan det afhængig af sagens størrelse og karakter være nødvendigt med andre former for rådgivning.

Mange kommuner har et loft for, hvad kommunen vil godkende som et maksimalt rådgiverhonorar. Det anbefales derfor, at man tjekker dette niveau, inden der indgås aftaler med rådgiveren.

Honoraraftalen kan udformes på forskellig måde, og både procenthonorarer, faste honorarer og timebaserede honorarer ses. Sidstnævnte bør dog normalt indeholde et maksbeløb og er mest anvendeligt på mindre sager, hvor der kun benyttes rådgivning til delydelser.

Aftalen med rådgiveren skal være skriftlig og indeholde en ydelsesbeskrivelse, så tvister om honorar og ydelser undgås.

Professionel bygherrerådgivning

En bygherrerådgiver er ansat af ejeren og varetager dennes interesser i forhold til de øvrige parter i byggesagen.

Bygherrerådgiverens opgave er at sørge for, at ejeren opnår den bedst mulige investering i den ønskede kvalitet og tid.

Bygherrerådgiveren sørger også for, at regler og tidsfrister overholdes, og at anvende erfaring og viden fra andre projekter. Derfor er det vigtigt at spørge til bygherrerådgiverens referencer.

Bygherrerådgiveren kan være en advokat, et byggeadministrationsfirma eller andre. Bygherrerådgiveren kan forestå kontrakten med den tekniske rådgiver.

Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 14.11.2018