Professionel rådgivning

Når en renoveringssag skal gennemføres, kan behovet for rådgivning opstå flere steder.

Omfanget af rådgivningen skal naturligvis afstemmes med renoveringens størrelse, kompleksitet og bygherrens erfaringer. En lille ustøttet renovering vil normalt ikke kræve rådgivning, mens en større og måske mere kompliceret renovering med støtte altid vil.

Det er vigtigt, at bygherren ved starten overvejer, hvilket behov der er for rådgivning, og inddrager rådgivere på baggrund af disse overvejelser. Valg af rådgivere bør ske på baggrund af referencer på den pågældende enten ved personligt kendskab eller gennem andre bygherrer.

I en renoveringssag kan der være behov for bygherrerådgivning, som forestår den juridiske og økonomiske rådgivning. Teknisk rådgivning fra både arkitekt og ingeniør, der skal varetage den tekniske del af planlægningen og gennemførelsen af projektet.  Normalt entreres med arkitekt, der så selv inddrager en ingeniør, men det modsatte ses også. Herudover kan det afhængig af sagens størrelse og karakter komme på tale at få anden form for rådgivning.

Mange kommuner har et loft for, hvad kommunen vil godkende som et maksimalt rådgiverhonorar. Det anbefales derfor, at man tjekker dette niveau, inden der indgås aftaler med rådgiveren.

Honoraraftalen kan udformes på forskellig måde, og både procenthonorarer, faste honorarer og timebaserede honorarer ses. Sidstnævnte bør dog normalt indeholde et maks. og er mest anvendeligt på mindre sager, hvor der kun benyttes rådgivning til delydelser.

Aftalen med rådgiveren skal være skriftlig og indeholde en ydelsesbeskrivelse, så tvister om honorar og ydelser undgås.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 30.05.2018