Statslig udgiftsramme 2017

Se rammer for kommunernes udgifter til bygningsfornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Styrelsen har den 24. april 2017 udmeldt de ordinære udgiftsrammer til kommunerne vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring og kondemnering for tilsagnsåret 2017.

Den statslige udgiftsramme, svarende til det samlede maksimalt mulige forbrug af ordinær udgiftsramme i 2017, udgør 41,3 mio. kr.

Fordelingen sker objektivt efter en fordelingsnøgle, som afspejler kommunernes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov.


Informationer om den statslige udgiftsramme til bygningsfornyelse:

Hent følgebrev til kommunerne om udmelding af statslige udgiftsrammer til bygningsfornyelse for 2017

Hent statslige udgiftsrammer til bygningsfornyelse m.v. for 2017


Hent vejledning til udmelding af ordinær statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse m.v. for 2017

BYF2012 er det administrative it-system til håndtering af tilsagn, støtteberegning og statslig refusion i forbindelse med beslutninger om bygningsfornyelse, friarealforbedring og kondemnering.
Hent brugervejledning for BYF2012 (pdf) (nyt vindue)

Love og regler

Byfornyelsesloven nr. 1228 af 3. oktober 2016

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet nr. 1102 af 10. august 2016

Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 25.04.2017