Ansøgning om støtte til områdefornyelse

Styrelsen har udarbejdet et ansøgningsskema, som kommunerne skal benytte ved ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse.

NB! Der er fremsat forslag til ændring af byfornyelsesloven. Hvis lovforslaget vedtages, vil det betyde, at kommunerne ikke længere skal søge særskilt om områdefornyelse d. 7. januar 2018. Kommunerne skal i stedet senest 1. februar 2018 via BOSSINF-systemet tilkendegive, om de ønsker del i byfornyelsesrammen, som kan anvendes til samtlige beslutningstyper (bygningsfornyelse, friarealforbedringer, kondemnering og områdefornyelse).  Se mere her: Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Tilpasning og forenkling af lovens anvendelses- og støttemuligheder). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil rundsende en orienteringsskrivelse, når lovforslaget endeligt vedtages.

Fristen for at ansøge om områdefornyelse i 2017 var den 9. januar 2017.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren er todelt:

Først ansøger kommunerne om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse. For at komme i betragtning skal områderne indeholde problemer inden for en bred vifte af indikatorer. Følgende områder kan komme i betragtning:

1) Nedslidte byområder i mindre byer med færre end 3.000 indbyggere, hvor der er et væsentligt behov for en bymæssig udvikling

Hent karakteristik af mindre byer med færre end 3.000 indbyggere (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema vedr. mindre byer med færre end 3.000 indbyggere (Word) (nyt vindue)


2) Nedslidte byområder i mindre byer med 3.000 indbyggere eller flere indbyggere, men med færre end 10.000 indbyggere, hvor der er et væsentligt behov for en bymæssig udvikling

Hent karakteristik af mindre byer med mere end 3.000 indbyggere (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema vedr. mindre byer med mere end 3.000 indbyggere (Word) (nyt vindue)3) Nedslidte byområder i provinsbyer under pres med flere end 10.000 indbyggere, hvor der er væsentligt behov for en bymæssig udvikling

Hent karakteristik af provinsbyer under pres (Word) (nyt vindue)


Hent ansøgningsskema vedr. provinsbyer under pres (Word) (nyt vindue)


4) Nyere boligområder med store sociale problemer, hvor der er behov for en koordineret indsats

Hent karakteristik af nyere boligområder (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema vedr. nyere boligområder (Word) (nyt vindue)Hvis kommunen opnår reservation, skal den udarbejde et byfornyelsesprogram i samarbejde med områdets interessenter. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget programmet, ansøges om endeligt tilsagn.

Udvælgelse

Ansøgningerne prioriteres efter den ovennævnte rækkefølge. Udvælgelsen sker ud fra en konkret vurdering af ansøgningerne og af områdets behov for en offentlig indsats.

Den samlede udgiftsramme til områdefornyelse udgør 70 mio. kr. og fordeles forlods til følgende områder:
  • Nedslidte byområder i mindre byer med færre end 3.000 indbyggere: 20 mio. kr.
  • Nedslidte byområder i mindre byer med 3.000-10.000 indbyggere: 20 mio. kr.
  • Nedslidte byområder i provinsbyer under pres med flere end 10.000 indbyggere: 20 mio. kr.
  • Nyere boligområder med store sociale problemer: 10 mio. kr.

BOSSINF

Kommunerne skal allerede ved indsendelse af ansøgningen om områdefornyelse indberette den i ministeriets administrative it-system, BOSSINF-Område. BOSSINF-Område håndterer reservation, tilsagn om støtte og udbetalinger af refusion.

Se brugervejledning for BOSSINF-Område (nyt vindue)

Nøgletal

Styrelsen anbefaler, at kommunen medsender områdeprofiler i form af nøgletal til at understøtte ansøgningens beskrivelse af problemer og potentialer.

Se skabelon for områdeprofiler (nye vindue) (Excel)


Områdeprofiler med nøgletal for et område udarbejdes af Danmarks Statistik på baggrund af kommunens indleverede adressedata, der definerer det område, som nøgletallene omfatter.

Kommuner kan bestille nøgletal hos Danmarks Statistik til 4.992,00 kr. ekskl. moms fra 1. oktober 2016. Bestillinger skal sendes til consulting@dst.dk. Prisen pr. områdeprofil med nøgletal kan løbende reguleres i henhold til Danmarks Statistiks prisstruktur.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 28.11.2017