Tilpasning af landsbyer

I de fleste danske kommuner vil man kunne se frem til færre indbyggere. Det kræver tilpasning og omdannelse.

Mange landsbyer har i dag et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. Staten har afsat midler – generelt med målretning af byfornyelsesmidlerne og særskilt med landsbyfornyelsespuljen – til at støtte kommunerne i deres indsats for at rive faldefærdige huse ned og istandsætte de dårlige boliger i landdistrikterne.

Der er behov for, at kommunerne differentierer og prioriterer mellem de forskellige landsbytyper i en langsigtet, strategisk kommunal planlægning.

Ministeriet efterlyser kommuner, der vil afprøve nye metoder til at planlægge og gennemføre strategisk skrumpning af mindre byer i samarbejde med borgerne og andre involverede parter. En indsats, der har som formål at begrænse antallet af boliger, indbyggere og evt. privat og offentlig service i udvalgte små byer.

For at udvikle og afprøve nye løsninger på problemstillingen blev der i 2014 afsat en pulje til forsøg med mindre byer, der skal tilpasses. Puljen blev afsat af byfornyelsesrammen til gennemførelse af konkrete byfornyelsesforsøg.  

Formålet var at afprøve, hvordan små (vejkants)byer med faldende befolkningstal kan skrumpes planlægningsmæssig fornuftig og for de tilbageblevne beboere nænsom måde.

To projekter blev udvalgt til at få støtte til gennemførelse af konkrete forsøg.

Kommune
Beskrivelse Støtte

Morsø Kommune


Kontaktperson:
Ann-Sophie Øberg

Strategisk tilpasning i 'Landsbyen De 7 Sogne' på Mors

Formålet er at udvikle og afprøve værktøjer til at gennemføre en strategisk tilpasning i samarbejde med borgerne. Projektet omfatter syv byer, som allerede samarbejder (netværkslandsbyen).    
2.400.000 kr.

Hjørring Kommune


Kontaktperson:

Helle Lassen, Kontorchef

Løkkensvej - Lev godt, Lad det gro

Projektets formål er at planlægge og gennemføre en strategisk skrumpning af flere vejkantslandsbyer, hvor de byer, som ikke er attraktive omdannes gennem strategisk nedrivning og genanvendelse af grunde samt etablering af forbindelser til omkringliggende natur. Der udvikles gode, enkle redskaber til både fysisk og socialt at omdanne vejkantsbyer og skabes nye måder at bo på. Nye inddragelsesformer af alle interessenter afprøves.
4.300.000 kr.

Forsøgene giver kommunerne mulighed for at afprøve nye metoder til at planlægge og gennemføre strategisk skrumpning af de mindste byer i samarbejde med borgerne og andre involverede parter. Projekterne forventes at løbe indtil 2018.

De erfaringer, Morsø og Hjørring Kommune pådrager gennem projektforløbene, er viden, som kan gavne og styrke fremtidige indsatser i kommuner landet over. Med et ønske om at udbrede erfarings- og vidensudvekslingen har ministeriet derfor igangsat en løbende evaluering af forsøgene.

Evaluering

Dansk Byplanlaboratorium udfører evalueringen. Der er tale om en netværksorienteret evaluering, som vil følge forsøgene gennem hele forløbet. Evalueringen opererer med tre niveauer af kommunal inddragelse og netværksdeltagelse for at garantere, at alle relevante kommuner og aktører er med i erfarings- og vidensudvekslingen.

I løbet af perioden frem til udgangen af 2018 afholdes årlige åbne netværksmøder.

Derudover vil et lukket, tæt netværk for kommuner med lignende udfordringer, der ligesom Hjørring og Morsø kommuner arbejder med konkrete projekter vedr. skrumpning af landsbyer, afholde møder. Ministeriet inviterer sammen med Dansk Byplanlaboratorium alle kommuner til at deltage i netværket.

Læs mere om Dansk Byplanlaboratoriums evaluering af forsøgsprojekterne samt det kommunale netværk (nyt vindue)

Det første møde for det lukkede netværk blev afholdt i Morsø den 19. januar 2016.

Relevante udgivelser

Ny anvendelse af tomme grunde (nyt vindue)

Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning (nyt vindue)

Vejkantsdanmarks fremtid (nyt vindue)

Udvikling af landsbyer (nyt vindue)
Kontakt
Fuldmægtig
Daniel Zilmer Theisen
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 10.10.2018