Pulje til landsbyfornyelse

Fra 1. januar 2017 er administrationen af pulje til landsbyfornyelse overdraget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Rammen for 2017 på 56,3 mio. kr. og restmidler fra 2014 på omkring 1,1 mio. kr. er blevet fordelt mellem de 45 berettigede kommuner efter en objektiv fordelingsnøgle

Læs nyheden om uddeling af midlerne og se listen med kommuner og statslig tildeling af midlerne:

Baggrund om pulje til landsbyfornyelse:

Pulje til landsbyfornyelse udspringer af en delaftale i Vækstplan DK fra april 2013. Der blev afsat 200 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

Som led i udmøntningen af Vækstpakken fra 2014 er der i årene 2016 til og med 2020 afsat årligt 55,7 mio. kr. (2016-niveau) til videreførelse af puljen, der har som formål at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i yderområderne.

Pulje til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regler og kan anvendes i byer med op til 3.000 indbyggere og i det åbne land. Midlerne kan anvendes til bl.a. nedrivninger, istandsættelse og kondemnering. Med den seneste ændring af byfornyelsesloven er statens refusion af kommunernes udgifter indtil primo 2019 forhøjet fra 60 til 70 %.

Læs bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse

Kontakt
Fuldmægtig
Malene Bønding Oelrich
Sidst opdateret: 19.12.2017