Analyser

Der foreligger en række analyser på byggeområdet, der kortlægger branchens problemstillinger.

Der er gennemført en række analyser for at identificere de centrale udfordringer i byggebranchen. Resultatet af analyserne er kort beskrevet herunder, og de tilhørende rapporter kan findes i menuen til højre.

Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud i byggebranchen
Rambøll har udarbejdet en analyse vedrørende reduktion af transaktionsomkostninger ved udbud i byggebranchen. Analysen er offentliggjort i januar 2016.

Analysen redegør for, hvilke hjælpeværktøjer og vejledninger til offentlige ordregivere der kan medvirke til at nedbringe udbudsomkostningerne for både ordregivende myndigheder og tilbudsgivere i forhold til byggeopgaver.

De anbefalede vejledninger bygger på en kortlægning af de omkostningsdrivere, som definerer tilbuds- og udbudsomkostninger. Data er identificeret ved interviews af udvalgte ordregivere og tilbudsgivere, samt relevante medlemsorganisationer i Danmark. Ligeledes er lignende og øvrige relevante initiativer i henholdsvis Holland, Storbritannien, Sverige og Tyskland afdækket.


Analyse af byggeriets rammevilkår
Deloitte har gennemført en analyse af den danske byggesektor. Analysen består af en hovedrapport og en baggrundsrapport. Analysen blev offentliggjort i maj 2013.

Hovedrapporten klarlægger de rammevilkår, som byggebranchen arbejder under, undersøger rammevilkårenes indvirkning på den danske byggesektor samt kommer med forslag til forbedringer i rammevilkårene. Der er fokus på sammenhængen mellem rammevilkår og økonomisk performance, da de enkelte rammevilkår i mere eller mindre grad påvirker de økonomiske udviklingstendenser og udfordringerne i byggesektoren.

Baggrundsrapporten kortlægger den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling.

Analyse af konkurrencesituationen i byggeriet
Konsulenthusene DAMVAD og Quartz+Co. har udarbejdet en analyse af konkurrencesituationen i byggeriet. Analysen er offentliggjort i december 2013.

Analysen består af dels en kvantitativ del, der indeholder en række indikatorer til belysning af konkurrencesituationen i byggeriet, og dels en uddybende kvalitativ del, som bygger på interviews med en lang række interessenter i byggebranchen.

Analysens kvantitative del indikerer, at der er tegn på forbedret konkurrence i dansk byggeri. Den kvalitative del peger på, at der dog er plads til forbedringer, herunder bl.a. i forhold til organiseringen af byggesagsbehandlingen, tilrettelæggelsen af de offentlige udbud, og hvordan byggeriet kan blive bedre til at anvende nye materialer og samarbejdsprocedurer.

Undersøgelse af byggesagsbehandlingen i sammenlignelige lande

Rambøll har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemført en analyse af, hvilke erfaringer, der er i otte andre sammenlignelige lande med at have private eller semi-private aktører til at foretage hele eller dele af byggesagsbehandlingen eller dokumentation for overholdelse af krav i byggelovgivningen. Rapporten kan findes i spalten til højre under overskriften mere information.

 

Sidst opdateret: 22.08.2019