AB 18-systemet

Tidligere klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i marts 2015 et udvalg, der skulle revidere byggeriets aftalevilkår (AB-systemet).

Udvalget afgav den 21. juni 2018 en betænkning med de nye aftalevilkår (AB 18, ABR 18 m.fl.), som udvalget anbefaler anvendt fra den 1. januar 2019.

AB-udvalget påbegyndte sit revisionsarbejde den 6. maj 2015. Grundlaget for udvalgets arbejde var kommissorium af 22. september 2014 og byggepolitisk strategi af november 2014 samt tillægskommissorium af 17. august 2018. Arbejdet omfattede revision af de tre standardvilkår, ABR 89, AB 92 og ABT 93, som AB-systemet har bestået af gennem de sidste 25 år.

Udvalgets formand, Lone Fønss Schrøder, overleverede den 21. juni 2018 udvalgets betænkning med forslag til nye standardvilkår til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde den 28. november 2018 på www.kfst.dk en vejledende udtalelse om AB 18’s forhold til konkurrencelovgivningen. Udvalget har i redegørelse af 20. december 2018 forholdt sig til udtalelsen og overvejet, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse giver anledning til justeringer i AB-systemets bestemmelser.

AB-udvalget anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.


Betænkning og aftaletekster

Betænkning nr. 1570 af 21. juni 2018 kan hentes her.

Betænkningen kan også købes i en trykt udgave hos Rosendahls boghandel her

I betænkningens kapitel A og B kan du læse om udvalgets arbejde, herunder sammensætningen af udvalget og den afholdte høring og høringskonference. Du kan læse høringsudkast til AB 18 og ABR 18 på Høringsportalen her. Du kan se oplæg fra høringskonferencen og downloade præsentationerne her.

AB 18-systemet består af følgende aftaletekster, der kan hentes på Retsinformation.
  • AB 18 (”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”). AB 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører. AB 18 erstatter AB 92.ABR 18 (”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”).
  • ABR 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere – typisk en arkitekt eller ingeniør - eller en entreprenør og dennes rådgivere. ABR 18 erstatter ABR 89.
  • ABT 18 (”Almindelige betingelser for totalentreprise”). ABT 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise. ABT 18 erstatter ABT 93.
  • APP Projektudvikling er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Projektudvikling kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering.
  • APP Projektoptimering er tillægsbetingelser til AB 18 og ABR 18. APP Projektoptimering kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at gennemgå det udbudte projekt og komme med forslag til optimering med hensyn til tid, pris og kvalitet.
  • APP Driftskrav er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Driftskrav kan anvendes, hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som først kan konstateres opfyldt under en driftsperiode efter afleveringen.
  • APP Incitamenter er tilvalgsbestemmelser til AB 18, ABT 18 og ABR 18. APP Incitamenter kan anvendes, hvis der ønskes aftalt bonus under særlige betingelser.
  • AB Forenklet er en forenklet udgave af AB 18, der er tænkt anvendt på et bygge- og anlægsarbejde, som er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkel i henseende til arbejdets karakter eller organisering.
  • ABR Forenklet er en forenklet udgave af ABR 18, der er tænkt anvendt på en rådgivningsopgave med teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.

Alle aftaletekster blev offentliggjort i Retsinformation den 10. august 2018. I december 2018 blev der konstateret redaktionelle fejl i ABR 18, ABT 18, APP Projektudvikling, APP Projektoptimering, APP Incitamenter, AB Forenklet og ABR Forenklet. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har med AB-udvalgets tiltrædelse rettet fejlene i aftaleteksterne i Retsinformation. Fejlrettelserne kan ses her.

Sidst opdateret: 22.08.2019