Markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Den 1. juli 2016 trådte bekendtgørelse nr. 1007 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand i kraft. Bekendtgørelsen er den gældende.

OBS: Bekendtgørelsen er under fornyet eftersyn. Følg med her på siden.

Det overordnede formål med reglerne om byggevarer i kontakt med drikkevand er at sikre, at byggevarerne i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

Med den nye bekendtgørelse gives der mulighed for, at byggevarerne kan markedsføres og sælges i Danmark uden en GDV-godkendelse, hvis der er udenlandsk sundhedsmæssig dokumentation. Samtidig er GDV-ordningen blevet moderniseret ved, at godkendelsesperioden er udvidet fra 3 til 5 år og ved at udvalgte udenlandske certifikater, kan anvendes som sundhedsmæssig dokumentation, når der søges om GDV-godkendelse. Endelig er dråbemærket, som benyttes på GDV-godkendte byggevarer, blevet frivilligt at anvende for nye GDV-godkendelser og kan foretages digitalt.

Flere muligheder for sundhedsmæssig dokumentation

I bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:
  1. godkendt i den danske GDV-ordning
  2. certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den gældende tyske ordning eller
  3. godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med den i Nederlandene gældende ordning eller
  4. typegodkendt i Sverige
GDV-ordningen er dermed blevet frivillig i det omfang, at virksomheder, der sælger og markedsfører (producenter, importører og forhandlere) har dokumentation jf. ovenstående punkt 2-4.

Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning der har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav. I vejledningen er der en oversigt over hvilke certifikater, typegodkendelser og godkendelser, der kan dokumentere, at byggevaren lever op til bekendtgørelsens krav. Vejledningen fremgår af boksen til højre.

GDV-ordningen moderniseres

GDV-ordningen er blevet moderniseret på flere områder:
  • De sundhedsmæssige krav til plast og elastomerer, bilag 1, skema 1, i bekendtgørelsen vil anses for at være opfyldt, hvis virksomheden over for godkendelsessekretariatet i en ansøgning kan dokumentere, at byggevaren er omfattet af et tysk KTW-certifikat - (Materialien in Kontakt mit Trinkwasser) og/eller DVGW-certifikat og/eller Den nederlandske ATA-godkendelse (Attest Toxicological aspects)/The Kiwa Water Mark. For byggevarer udført af metallegeringer vil der i GDV-ordningen fortsat være krav om færdigvaretest, jf. bilag 1, skema 2 i bekendtgørelsen.
  • GDV-godkendelsesperioden udvides fra 3 til 5 år. GDV-godkendelser der udstedes pr. 1. juli 2016 og frem vil således have en gyldighed på 5 år (GDV-godkendelser udstedt frem til og med 30. juni har dog en gyldighed på 3 år).
  • Dråbemærkningen er fremadrettet blevet frivillig og dråbemærkning kan ske digitalt.

Byggevarer der er omfattet af bekendtgørelsen

Fabriksfremstillede byggevarer i kontakt med drikkevand, herunder fx. vandhaner og armaturer og andre byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, der er placeret fra indgang til ejendom og frem til tapstedet og er en fast del af drikkevandsinstallationen, er omfattet af reglerne. Det fremgår af bekendtgørelsen, hvilke byggevarer der er undtaget.

Særligt vedr. sundhedsmæssige VA-godkendelser

Det skal særligt bemærkes, at de sundhedsmæssige VA-godkendelser, der var gyldige pr. 1. april 2013, kunne markedsføres frem til den 1. juli 2017.

Læs mere om udløbet af VA-godkendelserne pr. 1. juli 2017 her.

Der henvises til ETA Danmark for spørgsmål vedr. den nu ophørte VA-godkendelsesordning.

Spørgsmål til de nye regler og til GDV-ordningen

Spørgsmål vedr. sundhedsmæssig dokumentation i relation til markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand samt GDV-ordningen kan rettes til Trafik- og Byggestyrelsen på mail: GDV@tbst.dk.

Links til lister over gyldige GDV-godkendelser og udenlandske certifikater

Se link til gyldige GDV-godkendelser her.
Se link til gyldige typegodkendte produkter på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts (nu RISE) hjemmeside her.
Se link til gyldige certifikater fra KIWA Sverige her.
Se link til gyldige DVGW-certifikater her.
Se link til gyldige ATA/The Kiwa Water Mark-godkendelser her.
Sidst opdateret: 07.02.2018