Jordkanaler

Kan jordkanaler anvendes til friskluftsforsyning?

I en række lavenergibygninger er den friske udeluft ført gennem jordkanaler til ventilationsanlægget. Fordelene herved er:

  • Om vinteren forvarmes luften ved at blive ført gennem jordkanalen. Herved kan der spares energi og problemer med isdannelse i varmegenvindingsanlægget minimeres.
  • Om sommeren kan jordkanalen fungere som køleanlæg.

Desværre er der en række risici ved anvendelse af jordkanaler:

  • Om sommeren dannes kondensvand, når den fugtige udeluft afkøles i jordkanalen.
  • Er grundvandstanden høj kan der trænge vand ind i jordkanalen ved samlinger eller utætheder.
  • Er friskluftsindtaget uheldigt udformet, kan der komme regnvand ned i kanalen.
  • Hvor der er vand, er der også vækstmulighed for mikroorganismer, fx skimmelsvampe.

Ny undersøgelse
Statens Byggeforskningsinstitut har undersøgt syv tilfældige anlæg for eventuelle mikroorganismer. De syv anlæg var installeret i hhv. tre skoler, en børneinstitution, en etagebolig, et medborgerhus og et enfamiliehus. I seks af de syv anlæg blev der fundet unormal forekomst af mikroorganismer. I det syvende anlæg var det ikke muligt at foretage undersøgelsen for mikroorganismer. Desværre var ingen af de syv anlæg udført i overensstemmelse med bygningsreglementet og ventilationsnormen. Det er derfor ikke muligt at sige noget om brugen af ventilationsinstallationer med jordkanaler, der overholder bygningsreglementets krav.

Undersøgelsen omfatter ikke måling af skimmelsvamp i indeluften eller om der er sundhedsmæssige risici forbundet med de konstaterede forekomster i installationerne. Disse risici er svære at afdække, men skimmelsvampeforekomster i anlæggene bør undgås.

Kanaler skal kunne inspiceres og renses
Dette var ikke muligt ved de undersøgte syv anlæg. Til gengæld var udenlandske anbefalinger om jordkanaler delvist fulgt ved de syv anlæg. Kanalerne var således forsynet med fald mod drænbrønde, hvor luften blev ledt igennem. Kun et anlæg var forsynet med filter ved friskluftsindtaget før jordkanalen. Flere havde friskluftsindtag, hvor der kunne komme regnvand ned i kanalen.

Ved lange jordkanaler er det svært at undgå, at der ikke sker sætninger eller lignende, så der dannes lunker, hvor der kan stå vand.

Hvad skal du gøre?
Benyttes jordkanaler, må det kun ske, hvis der mulighed for inspektion og rensning. Der bør være taget stilling til, hvordan rensning kan ske og hvem der kan foretage denne inspektion og rensning. Bygningens beboere eller driftspersonalet bør uden yderligere forkundskaber kunne vedligeholde jordkanalerne.

Da der føres mikroorganismer ind via jordkanalen, og de kan opformeres her, bør ventilationsanlægget forsynes med et passende filter, der regelmæssigt udskiftes i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

Der gøres opmærksom på, at et alternativ til en jordkanal kan være en væskefyldt jordslange, der forsyner en køle-/varmeflade i ventilationsanlægget før varmegenvinderen.

Bestemmelserne om ventilationssystemer findes i bygningsreglementets kapitel 8.3 og DS 447, Norm for mekaniske ventilationssystemer.

Læs rapporten på SBi's hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10.08.2017