Bliv busudlejer

Her kan du læse om krav og retningslinjer til dig, som ønsker at blive busudlejer, samt links til ofte benyttede blanketter.

Du skal have en tilladelse, hvis du vil udleje eller udlåne en bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig buskørsel. En tilladelse til busudlejning udstedes for en 5-årig periode, hvorefter den skal fornyes.

For at få en tilladelse skal du opfylde krav om

 • forretningssted,
 • faglige kvalifikationer,
 • økonomi,
 • restancer til det offentlige,
 • vandel og god skik.

Faglige kvalifikationer
Du skal have gennemført og bestået et kursus i drift af buskørsels- og busudlejningsvirksomhed, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Det er muligt at få dispensation fra kravet om kursus og prøve, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 10 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der foretager busudlejning.

Økonomi
Du kan dokumentere opfyldelse af kravet til økonomi ved:

 • en erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller
 • sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab eller
 • anvendelse af et selskabs seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor. Ved nystiftede selskaber lægges den egenkapital, der fremgår af åbningsbalancen, til grund.

Størrelsen af egenkapitalkravet/sikkerhedsstillelsen bestemmes af, hvor mange tilladelser, du ønsker. Kravet gælder i hele tilladelsesperioden. Egenkapitalen/sikkerhedsstillelsen er 150.000 kr. for de to første tilladelser og herefter 40.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Revisorerklæring og garanti skal udfærdiges med en særlig tekst, som fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om revisorerklæring og vejledning om garantistillelse.

Restancer til det offentlige
Du kan ikke få udstedt en tilladelse, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Styrelsen indhenter oplysninger om forfalden gæld til det offentlige hos Skat.

Vandel og god skik
Du skal være vandelsmæssigt kvalificeret. Det betyder i praksis, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af busudlejningsvirksomheden.

Du kan søge om forhåndsgodkendelse af dine vandelsmæssige kvalifikationer.

Du skal desuden sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis du tidligere:

 • har drevet buskørsels- eller busudlejningsvirksomhed, der har været under konkurs eller
 • under rekonstruktionsbehandling, og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller
 • har været skyldig i et eller flere strafbare forhold, eller groft har overtrådt regler for busudlejningstilladelsen.

Styrelsen foretager en samlet vurdering af, om busudlejningsvirksomheden kan drives på forsvarlig måde. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en ansøger, der tidligere har foretaget ulovlig busudlejning, få afslag på ansøgningen. Overtrædelser vil forældes efter et vist tidsrum.

Virksomhedsform
Driver du busudlejningsvirksomheden som personligt ejet virksomhed, skal du opfylde de ovenstående krav. Drives busudlejningsvirksomheden som aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab m.v., skal tilladelsen ansøges af og udstedes til selskabet.

Selskabet skal have ansat en transportleder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens busudlejning. Der skal foreligge en ansættelseskontrakt for transportlederen, hvoraf det fremgår, at vedkommende er transportleder, samt aflønningen herfor.

Selskabet skal opfylde kravene om forretningssted, økonomi, restancer og god skik. Transportlederen skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik.

Ansættelseskontrakt
Hvis transportlederen ikke ejer samtlige anparter/aktier, skal ansættelseskontrakt mellem transportlederen og selskabet indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det skal af ansættelseskontrakten fremgå, at den pågældende ansættes som transportleder og får et vederlag på minimum 15.000 kr. om måneden. Endvidere skal det fremgå af kontrakten, hvilke arbejdsopgaver transportlederen skal varetage for selskabet. Er transportlederen tillige chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag på minimum 50.000 kr. om året.

Ansøgning

Ønsker du at søge om tilladelse eller forhåndsgodkendelse, kan du indsende ansøgningen via www.Virk.dk ved brug af digital signatur, eller ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet, som du finder i boksen til højre.

Før du indsender en ansøgning om bustilladelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan man får et CVR-nr., findes på Virk.dk. Registreringen foregår under ”Få et CVR-nummer” på Virk.dk. Ved brug af digital signatur er sagsbehandlingstiden ganske kort, og selskaber registreres straks, mens der ved indsendelse af papiransøgning må påregnes en længere sagsbehandlingstid, navnlig for selskaber.

Hvad sker der med din henvendelse?
Når vi har modtaget din ansøgning, indhenter vi straffeattest samt oplysning om forfalden gæld til det offentlige.

Hvad kan du forvente?
Du kan forvente at få en skriftlig afgørelse fra os senest 8 uger efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Afgørelsen kan være, at du får tilladelse, eller at du skal bestå det særlige kursus, før du kan få tilladelse. Hvis du får afslag på din ansøgning, får du en begrundelse. Du kan ikke klage over vores afgørelse til andre myndigheder. Du kan dog altid henvende dig til os igen, hvis du mener, at der er grundlag for at få sagen genoptaget.

 

Sidst opdateret: 06.06.2018