International buskørsel

Her kan du læse om krav og retningslinjer vedrørende international buskørsel samt links til ansøgning om tilladelse til de forskellige typer international buskørsel.

Erhvervsmæssig kørsel i udlandet

En buskørselsvirksomhed skal - ud over en national tilladelse - være i besiddelse af en fællesskabstilladelse for at udføre international buskørsel.

Fællesskabstilladelse
Fællesskabstilladelser udstedt til danske buskørselsvirksomheder gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU.

EF-tilladelsen kan anvendes til international buskørsel i EØS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig).

Tilladelsen kan også anvendes til buskørsel mellem Danmark og et ikke EØS-land for så vidt angår den strækning, som tilbagelægges inden for EØS-området.

EF-tilladelsen kan endvidere anvendes til cabotagekørsel - udførelse af midlertidige nationale transporter (indenrigstransporter) - i et andet land inden for EØS-landene. Adgangen til at udføre cabotagekørsel er betinget af, at værtsnationens nationale regler overholdes på en række områder.

Kørsel der kræver tilladelse
Det kræver særlig tilladelse til at udføre:

  • Rutekørsel, det vil sige personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor af- og påstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder. Rutekørsel kan benyttes af alle, uanset om der eventuelt skal foretages reservation.
    Ansøgning om rutetilladelse kan ske ved indsendelse af ansøgningsskema til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som forefindes øverst til højre på denne side.
  • Pendulkørsel uden for EØS-området (f.eks. til Hviderusland, Ukraine, Rusland, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Makedonien, Tyrkiet og Moldova).
    Ved pendulkørsel forstås befordring, hvor der med flere ud- og tilbageture med samme udgangspunkt til samme bestemmelsessted befordres rejsende, som i forvejen er sluttet sammen i grupper. Hver gruppe af rejsende, som har foretaget udturen sammen, bliver ved en senere tur bragt samlet tilbage til udgangspunktet. Den første tilbagetur og den sidste udtur i rækken af pendulkørsler er ture uden passagerer. Transporttjenesten skal ved siden af befordringsydelsen omfatte rejsegruppens indlogering på bestemmelsesstedet under hele opholdet, og passagererne skal betale den samlede pris for rejsen til rejsens arrangør. Ansøgning om tilladelse til pendulkørsel kan ske ved indsendelse af ansøgningsskema til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som forefindes øverst til højre på denne side.
  • Afhentning af passagerer uden for EØS-området (f.eks. i Hviderusland, Ukraine, Rusland, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Makedonien, Tyrkiet og Moldova).
    Ansøgning om tilladelse indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (uden brug af ansøgningsskema).

Kontroldokumenter
Ved international buskørsel, herunder cabotagekørsel - dog ikke rutekørsel - skal medbringes et særligt kontroldokument i bussen.

Ved kørsel inden for EU-området samt til Island og Liechtenstein anvendes EU-kontroldokument.

Der er dog ikke krav om kontroldokument ved kørsel til Finland, Norge og Sverige.

Ved kørsel til andre lande anvendes ASOR-kontroldokument, CEMT-kontroldokument eller Interbus-kontroldokument.

Kontroldokumenter kan købes hos Danske Busvognmænd.

Ikke-erhvervsmæssig buskørsel

Foreninger samt kommunale og private institutioner, der udfører ikke-erhvervsmæssig buskørsel til udlandet i egen bus, skal medbringe en såkaldt "gul attest" som dokumentation for, at kørslen er ikke-erhvervsmæssig. Ansøgning om gul attest skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Sammen med ansøgningen skal der indsendes kopi af bussens registreringsattest og oplysning om navnet på den, der er ansvarlig for den virksomhed eller sammenslutning, der ejer bussen.

 

Sidst opdateret: 19.06.2018