Rutekørsel i Danmark

Her finder du oplysninger om de forskellige typer rutekørsel med bus samt links til ansøgning om tilladelse og blanket til kontrakt med en transportarrangør.

Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder.

Hvis kørslen er åben for alle, er det "almindelig rutekørsel". Når der kun befordres bestemte kategorier af personer, f.eks. skoleelever eller pensionister til dagcenter, er det ”speciel rutekørsel”.

Ved speciel rutekørsel skal passagererne have et bestemt fælles formål med at blive befordret, f.eks. at blive befordret til sygehus eller andet behandlingssted, til dagcenter eller til kirke. Om passagererne skal befordres til et og samme behandlingssted er i denne henseende uden betydning, ligesom det også er ligegyldigt, om passagererne er de samme fra tur til tur.

Der er forskellige regler for udførelse af fjernbuskørsel og udførelse af lokal og regional rutekørsel:

Fjernbuskørsel
Fjernbuskørsel er kørsel, der forløber over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bornholms Regionskommunes område.

Ved fjernbuskørsel, der er åben for alle, skal der udføres mindst én afgang 4 dage ugentligt i en periode af mindst 6 måneder, medmindre perioden efter tilladelsens udstedelse under ganske særlige omstændigheder forkortes. Hvis der tale om fjernbuskørsel med en bestemt kategori af passagerer, er der ikke sådanne krav.

Alle busvognmænd, der har tilladelse til buskørsel, kan ansøge om og få udstedt tilladelse til fjernbuskørsel, uden at der foretages en vurdering af behovet for den ansøgte kørsel.

Ansøgning om tilladelse til fjernbuskørsel skal indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på et særligt ansøgningsskema. I kolonnen til højre kan du finde link til ansøgningsskemaet.

Lokal -og regional rutekørsel
Lokal -og regional rutekørsel er kørsel, der ikke er fjernbuskørsel.

Der kræves på nuværende tidspunkt tilladelse til rutekørsel til alle former for lokal -og regional rutekørsel. En ansøgning kan imødekommes, hvis behovet for kørslen ikke er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik.

Fra den 1. juli 2017 kræves der kun tilladelse til lokal og regional speciel rutekørsel, hvis der er tale om skolekørsel, arbejdstagerkørsel og kørsel til og fra færge- og lufthavne.

Skolekørsel og arbejdstagerkørsel kan udføres uden tilladelse, hvis passagererne er personer med handicap.

Kørsel mellem en skole og en svømmehal (skolesvømning) anses som skolekørsel og kræver tilladelse. Kørsel til konfirmationsforberedelse anses ikke som skolekørsel og kan udføres uden tilladelse.

I de tilfælde, hvor der ikke kræves tilladelse til kørslen, skal der foreligge en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren. Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger:

  • buskørselsvirksomhedens navn og CVR-nr.,
  • transportarrangørens navn og CVR-nr.,
  • beskrivelse af ruten med angivelse af udgangspunkt og endepunkt samt eventuelle steder, hvor der optages og afsættes passagerer,
  • hvilken periode kørslen udføres (driftsperiode),
  • tidspunkter for kørslen og
  • hvilken kategori af passagerer der befordres.

Kopi af kontrakten, eventuelt i elektronisk form, skal medbringes under kørslen. I kolonnen til højre kan du finde link til en blanket, der kan anvendes ved indgåelse af kontrakten mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren.

Hvis der anvendes en hjælpevognmand til kørslen, skal hjælpevognmanden have tilladelse til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til busloven. Der skal i bussen medbringes kopi af kontrakten mellem transportarrangøren og buskørselsvirksomheden, som hjælpevognmanden udfører kørslen for, samt dokumentation for, at hjælpevognmanden udfører kørslen for buskørselsvirksomheden. Dette kan f.eks. være anført på kopien af kontrakten.

Ansøgninger, der er modtaget i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden den 1. juli 2017, behandles efter de indtil da gældende regler.

Ansøgning om tilladelse til almindelig lokal -og regional rutekørsel og ansøgning om tilladelse til speciel lokal og regional rutekørsel med skoleelever, arbejdstagere eller færge- og flypassagerer skal indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på et særligt ansøgningsskema. I kolonnen til højre kan du finde link til ansøgningsskemaet.

Sidst opdateret: 19.06.2018