Kurser for godschauffører

Her kan du læse mere om de forskellige kurser på godsområdet.

Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbanen

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 1 dag
Kursuskode: 47651

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne.

Deltageren har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:

 • lovgrundlag for vintertjeneste,
 • organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,
 • meteorologi og varslingssystemer,
 • tømidlers anvendelse og miljøbelastning,
 • diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt
 • sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,
 • Deltageren kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf. Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 1103 af 16.09.2010.

Deltageren kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.

 

Blokvognskørsel

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dag (tæller for 2 dage)
Kursuskode: 45111

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

Endelig kan deltageren udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel. 

 

Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 47656

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:
 • Planlægge en rute for blokvognskørsel med omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed
 • Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til omfangsrigt gods
 • Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis
 • Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet
 • Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods
 • Afmærke omfangsrigt gods efter gældende lovgivning
 • Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk og dimensioner i øvrigt
 • Lastsikre efter gældende EU norm.
Deltageren kan anvende regelgrundlaget, jf. Transportministeriets BEK nr. 1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr. 1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven.Blokvognskørsel tung transport

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed:
2 dage
Kursuskode: 48467

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung transport.
Deltageren får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:
 • Planlægge en rute for blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed
 • Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer
 • Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods
 • Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning
 • Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk
 • Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods
 • Valg af køretøjer samt opbygning af moduler til tung transport
 • Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted
Deltageren kan anvende regelgrundlaget, jf. Transportministeriets BEK nr. 1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr. 1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven.Dagrenovation – sikkerhed

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 43797

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald. Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og udføre elementær brandbekæmpelse.

 

Erhvervsaffald

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 43967

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes. Endelig kan deltageren vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

 

Grundlæggende flakkøretøjer

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 42845

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier m. m., afsætte container på offentlig vej og foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde. Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, vurdering af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig, anvendelse og betjening af forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.

Endelig kan deltageren betjene især containertyper til fast affald, foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der opstår slitage og belastning, foretage bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold, vejlede kunder i sortering af affald samt anvende personligt sikkerhedsudstyr.

 

Håndtering af mælk og mejeriprodukter under deltransporter

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 40903

Deltageren kan, på baggrund af kendskab til temperatur, hygiejne og bakterievækst i mælkeprodukter, håndtere mælk og udføre transport mellem mejerier og/eller produktionsenheder. Desuden kan deltageren foretage rengøring af køretøjer og udstyr under iagttagelse af principper for personlig hygiejne.

I arbejdet indgår også viden om kundernes, forbrugernes og myndighedernes krav til leveringssikkerhed og kvalitetssikring.

 

Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 3 dage (tæller for 2 dage)
Kursuskode: 45110

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.

 

International godstransport

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage (tæller for 2 dage)
Kursuskode: 43959

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om international logistik og kørselsforhold, færdselsregler samt gældende køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler, udføre international godstransport og eksportkørsel.

Arbejdet omfatter ruteplanlægning, kontrol og klargøring af køretøjer til toldlukning (TIR), anvendelse af elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr på grundlag af gældende kvalitetsnormer (fx ISO 9000). I arbejdet indgår kontrol af fragtbreve og leveringsbetingelser, udfyldelse af fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning, udfyldelse af kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.

 

Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 1 dag
Kursuskode: 47739

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Deltageren kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om emnet.

Deltageren kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed..

Deltageren kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3.500 kg, beregnet til vejbaner.

 

Klinisk risikoaffald

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 43969

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage. Endelig kan deltageren træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.

 

Kørsel med modulvogntog

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 40457

Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.

 

Lastsikring og stuvning af gods

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 3 dage (tæller for 2 dage)
Kursuskode: 45310

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets beskadigelse.

 

Modulvogntog sammenkobling og regler

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 1 dage
Kursuskode: 48183

Deltageren kan i praksis:

 • Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde.

Deltageren har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:

 • Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.
 • Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv.
 • Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre.

Deltageren har viden om:

 • Hvorledes man holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog.

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 1 dag
Kursuskode: 42851

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.

Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer.

Endvidere kender deltageren betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation.

 

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 1 dag
Kursuskode: 45259

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3.

 

Sundhed for godschauffører

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 44012

Deltageren kan, efter endt uddannelse, arbejde sikkert som chauffør på baggrund af sin viden om kroppens behov for sund kost, sunde arbejdsstillinger, motion og arbejdsbevægelsers indflydelse på livskvalitet og mulighed for at forebygge sygdomme.

Endvidere foregår arbejdet på basis af chaufførens viden om WHO’s definition af sundhed samt hvilke ernæringsmæssige, fysiologiske og ergonomiske faktorer, der påvirker kroppen i positiv og negativ retning.

Endelig foregår arbejdet med indsigt i afspændingsteknikker, som kan bruges i hverdagen til at opnå bedre hvile og søvn, ligesom chaufføren opnår en grundlæggende viden om smerter, hvorfor de opstår og hvordan smerter kan forebygges og afhjælpes.

 

Tanktransport - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 46903

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændigt løse situationer, som kræver målrettet støttende og eller intervenerende indsats.

Ligeledes kan deltageren gennem praktisk forebyggende adfærd kombinere og behandle udstyr og/eller køretøj korrekt, så der ikke opstår uheld i forbindelse med deltagerens anvendelse af udstyr og/eller køretøj. Dette opnås gennem praktiske øvelser med udstyr og køretøj.

I forbindelse med uddannelsen vil deltageren gennemgå en holdningsbearbejdende proces, hvor deltagerens adfærd understøttes, således at denne agerer i forhold til omgivelsernes påvirkninger og forventninger. Samtidig vil deltageren kunne anvende erfaringerne fra uddannelsen og sit daglige arbejde til at bedømme sine muligheder og afgøre hvilke opgaver, som kan varetages forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadestedet.

 

Transport af fødevarer med kølevogn

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 40920

Deltageren kan betjene kølemaskiner på køretøjer, der transporterer fødevarer. Deltageren kan desuden udføre start og indstilling af kølemaskine og betjene nødvendige aggregater før og efter driftsstop. Deltageren har tillige kendskab til service og vedligeholdelse af kølemaskiner.

Derudover kan deltageren efterleve specifikke serviceprincipper ved modtage- og afleveringsprocedurer på grundlag af indsigt i regler om økonomisk ansvar, dokumentation og transportlovgivning. Deltageren kan forebygge og løse særlige situationer knyttet til fødevaretransporten omfattende chaufførens personlige sikkerhed.

 

Transport af mælk og mejeriprodukter

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 3 dage (tæller for 2 dage)
Kursuskode: 40715

Deltageren kan, på baggrund af kendskab til mælkens mikrobiologiske sammensætning, målemetoder og værdier, produkttyper og produktionsforhold i mejeribruget og transporternes sociale- og økonomiske kontekst, udføre transportopgaver forbundet med indvejning og distribution af mælk, således at principperne i HACCP, ISO og egenkontrol efterleves.

Arbejdet omfatter kørsel, logistikstyring, kontrol med kølekæden, personlig hygiejne samt håndtering af forsendelses- og returemballage. I arbejdet indgår kommunikation med kunder samt sikkerhedsmæssige forhold, der imødekommer principperne for et hensigtsmæssigt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for chauffører.

 

Transport af temperaturfølsomt gods

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage (tæller for 2 dage)
Kursuskode: 43960

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods.

Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for normale og afvigende transporter.

I arbejdet indgår eftersyn af kølemaskinen, kontrol af mærkning og godkendelser af kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.

 

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 2 dage
Kursuskode: 47136

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel.

Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

 

Vejen som arbejdsplads - Autohjælp

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 1 dag 
Kursuskode: 47796

Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler.

Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden.

Deltageren kender procedurerne i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje.

Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje.

Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.


Vintertjeneste

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 1 dag
Kursuskode: 43958

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og tidligere tilegnet praktisk erfaring, eller deltagelse i ét eller flere specialiseringskurser samt sædvanlig jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre snerydning og/eller glatførebekæmpelse med lastvogn og/eller traktor/varevogn.

Deltageren kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning, hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning.

Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af ”spredebilledet”.

 

 

Sidst opdateret: 04.07.2018