Tilsyn med godkendte uddannelsescentre

Her kan du finde information om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med godkendte uddannelsescentre. Herunder, hvad tilsynet består af, samt redskaber, der skal hjælpe uddannelsesstederne med at opfylde de fastsatte krav.

Uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for chauffører kan kun drives med godkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen fører tilsyn med de godkendte uddannelsescentre.

Kvalifikationsuddannelse består af følgende uddannelser:

 • Grunduddannelse bus
 • Grunduddannelse gods
 • Intensiv grunduddannelse bus
 • Intensiv grunduddannelse gods
 • Efteruddannelse

Uddannelserne kan afholdes særskilt eller som en del af andre uddannelser.

Uddannelsescentre, der er godkendt af Undervisningsministeriet, bekræfter i forbindelse med ansøgning, at deres udbudte kvalifikationsuddannelser opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, herunder kravene til undervisere og udstyr. Uddannelsescentre, der ikke er godkendt af Undervisningsministeriet, har sammen med ansøgningen indsendt uddannelsesplaner for de ansøgte kurser.

Til godkendelsen som udbyder af kvalifikationsuddannelse knytter der sig en række vilkår. Det er bl.a. en betingelse for at opretholde godkendelsen, at alle kurser, der er omfattet af godkendelsen, og som udbydes af uddannelsescentret, offentliggøres på uddannelsescentrets hjemmeside med angivelse af afholdelsessted samt dato og tidspunkt for afholdelse.

Målsætninger
Målsætningen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn er at sikre, at nuværende og kommende chauffører får en kvalifikationsuddannelse, der har fokus på at højne færdselssikkerheden og forbedre miljøet.

For at nå målsætningen vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikre, at uddannelsescentrene har let adgang til at få indgående kendskab til bekendtgørelse, vejledninger og vilkår for godkendelse og sikre, at uddannelsescentrene løbende holdes orienteret om eventuelle ændringer.

Målsætning med en tilsynsstrategi er at sikre, at der er en ensartethed i gennemførelse af tilsyn.

Tilsyn
Tilsynet består dels af et administrativt tilsyn, dels et praktisk tilsyn.

Det administrative tilsyn er

 • Kontrol via CVR af, om uddannelsescentrets oplysninger med hensyn til navn, adresse, ejerforhold m.v. stemmer overens med de oplysninger, som styrelsen er bekendt med
 • Kontrol af, om det godkendte uddannelsescenters hjemmeside indeholder oplysninger om udbudte kvalifikationskurser
 • Vurdering af resultatet af de afsluttende prøver afholdt på uddannelsescentret
 • Gennemgang af rapporter fra Chaufføruddannelsesbevissystemet (CUB) om antallet af ansøgninger om chaufføruddannelsesbeviser m.v.
 • Klagesager

Praktisk tilsyn sker både ved besøg på uddannelsescentrene og ved overværelse af den afsluttende prøve.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens første besøg hos et godkendt uddannelsescenter vil være anmeldt, så de relevante personer kan være til stede og have relevant materiale klar.

Senere besøg kan være både anmeldte og uanmeldte.

Besøgene finder sted på den/de adresser, hvor det godkendte uddannelsessted afholder uddannelse.

Et godkendt uddannelsescenter skal efter henvendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give adgang til centret med tilhørende lokaler, udlevere dokumenter, som relaterer sig til den godkendte aktivitet, og bistå ved tilsynet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i løbet af tilsynsbesøget danne sig et overblik over aktuelle uddannelser (seneste afsluttede uddannelser, igangværende uddannelser eller en kombination heraf):

 • At der for hvert af emnerne på uddannelsens emneliste (afdeling 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003) kan redegøres for: Mål med emnet (hvad vil man opnå?), afgrænsning af emnets indhold (hvad er med, og hvad er ikke med?) og den tid, der er afsat til emnet (hvor mange timer?).
 • At undervisere har kvalifikationer og kompetence til at varetage undervisningen inden for de emner, som de er ansvarlige for.
 • At chaufførernes individuelle fremmøde registreres, og hvordan uddannelsescentret sikrer, at deltagere med fravær kommer op på det i bekendtgørelsen krævede timeantal.
 • At der kan redegøres for de undervisningsmaterialer (udstyr, lokaler, køretøjer, pensumliste), som anvendes under uddannelsen.

Styrelsen vil også – uafhængig af anmeldte/uanmeldte besøg på uddannelsescentret - overvære afholdelse af den afsluttende prøve for at sikre, at den afholdes i overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens prøvevejledning.

Under og efter praktisk tilsyn
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender en tjekliste til internt brug ved det praktiske tilsyn. Tjeklisten danner grundlag for styrelsens endelige afrapportering.

De enkelte punkter i tjeklisten vurderes efter en skala:

A. Punktet er helt opfyldt.
B. Punktet er delvist opfyldt.
C. Punktet er slet ikke opfyldt.

Det godkendte uddannelsescenter kan forvente senest 10 arbejdsdage efter tilsynet at modtage et brev med oplysning om den samlede bedømmelse og om forhold, der eventuelt skal forbedres.

Uddannelsescentrets samlede bedømmelse baseres på følgende forhold:

A: Alle punkterne i tjeklisten har opnået karakteren ”A”.
B: Mindst 1 af punkterne i tjeklisten har fået ”B”, og der er ikke afgivet ”C”.
C: Mindst 1 af punkterne har fået karakteren ”C”.

Hvis tilsynsresultatet er B eller C, skal uddannelsescentret efterfølgende redegøre for, hvordan det har løst de ikke tilfredsstillende forhold inden for en tidsfrist, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastlagt.

Hvis uddannelsescentret kan dokumentere, at det med rimelighed har forsøgt at opfylde kravene, kan tidsfristen forlænges.

Er forbedringsaktiviteterne ikke løst inden for aftalte tidsfrist, giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en advarsel og en ny tidsfrist. Hvis forbedringsaktiviteten ikke er gennemført inden for den nye tidsfrist efter advarslen, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inddrage godkendelsen.

Når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet en advarsel til et uddannelsescenter, som er godkendt af Undervisningsministeriet underretter styrelsen ministeriet.

Tilbagekaldelse af godkendelse
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse udstedt til et uddannelsescenter, hvis

 • uddannelsescentret groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen,
 • der ikke har været drevet uddannelsesvirksomhed indenfor de seneste 12 måneder, eller
 • uddannelsescentret beder om det.

Redskaber til rådighed for uddannelsesstederne
De redskaber, som uddannelsescentrene har til rådighed fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens side i forbindelse med at skulle opfylde de fastsatte krav, er følgende:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse af uddannelsescentret indeholdende vilkår for godkendelsen.

Bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om individuelle køretimer i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning for prøveafvikling i Multitest i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører. 

Bilag A: Dokumentationsmateriale, som det godkendte uddannelsescenter til stadighed skal være i besiddelse af, og som skal være til rådighed ved tilsyn. 

Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Bilag C: Skabelon til undervisningsplan for kvalifikationsuddannelse for chauffører (Word-version).

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 19.06.2018