Havne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for havne og havnefaciliteter i Danmark. Dette involverer godkendelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havnefaciliteter og havne, inspektion, vagtberedskab, vejledning og servicering af havnefaciliteterne og samarbejde med andre myndigheder.

Havne, der modtager skibe omfattet af reglerne, skal udarbejde de nødvendige sårbarhedsvurderinger og planer. I tilfælde, hvor havnen ikke har gjort dette, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddele havnen påbud om udarbejdelse af en havnefacilitetssårbarhedsvurdering, og en havnefacilitetssikringsplan, hvis havnen jævnligt anløbes af ISPS-skibe.


Vagtberedskab
Når sikringsplanen er godkendt, skal havnen have et vagtberedskab 24 timer i døgnet, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til enhver tid kan komme i kontakt med. Dette beredskab drejer sig i første række om kommunikation af sikringsrelaterede hændelser og ændringer i sikringsniveau.


Havnefacilitetssikring
Havnefacilitetssårbarhedsvurdering (PFSA) er et dokument, der identificerer trusler og sårbarheder på havnefaciliteten, med henblik på at mindske sandsynligheden for disse. Hver enkelt havnefacilitet på en havn skal have sin egen PFSA.

PFSA udarbejdes af facilitetens sikringsansvarlige i dokumenteret samarbejde med den lokale politimyndighed. PFSA skal danne grundlag for de konkrete sikringstiltag, der fremgår af facilitetens sikringsplan.

En PFSA skal fornys hvert 5. år og indsendes til godkendelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest tre måneder før den gældende PFSA’s udløb.

For indhold til en havnefacilitetssårbarhedsvurdering henvises til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om sikring af havnefaciliteter.

Havnefacilitetssikringsplan (PFSP) er en plan, der beskriver konkrete sikringstiltag på faciliteten, herunder procedurer og sikringsansvar.

Det internationale regelgrundlag for både PFSA og PFSP er EU forordning 725/2004 samt ISPS-koden.

Når der er udarbejdet en facilitetssårbarhedsvurdering, skal der altid udarbejdes en sikringsplan, der indeholder en række faste sikringstiltag og konkrete tiltag i henhold til de identificerede sårbarheder.

En PFSP skal fornyes hvert 5 år og skal være modtaget til godkendelse i Kystdirektoratet senest tre måneder inden, den udløber. For konkret indhold henvises til vejledningen om sikring af havnefaciliteter.


Havnesikring
Havnesårbarhedsvurdering (PSA) er et dokument, der identificerer trusler og sårbarheder på havnen, med henblik på at mindske sandsynligheden for disse. Havnens sikringsmæssige afgrænsning foretages på baggrund af PSA. Alle havne skal udarbejde PSA i dokumenteret samarbejde med politiet.

Havnesikringsplan (PSP) er en plan, der beskriver konkrete sikringstiltag på havnen, herunder procedurer og sikringsansvar.

For konkret indhold til PSA og PSP findes oplysninger i vejledning til havnesikring.

I visse særlige tilfælde skal der ikke udarbejdes PSP på baggrund af PSA. For de nærmere betingelser henvises også her til vejledning om havnesikring.

Regelgrundlaget for både PSA og PSP er EU direktivet 2005/65/EF. I Danmark er reglerne implementeret i bekendtgørelsen om sikring af havne.
Sidst opdateret: 07.01.2019