Øvelser i sikringsopgaver

Under henvisning til nedenstående lovgrundlag har Kystdirektoratet, Maritim Sikring, udarbejdet nedenstående øvelsesvejledning.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til havneadministrationerne i forbindelse med afholdelse af de obligatoriske øvelser ved de godkendte havnefaciliteter.

Baggrund
Enhver dansk havnefacilitet er i henhold til internationale og danske regler forpligtet til at afholde øvelser.

Hvorfor
Formålet med at gennemføre øvelser er at sikre, at havnefacilitetens ansatte er godt inde i alle de pålagte sikringsopgaver på alle sikringsniveauer.

Øvelser har også til formål at påvise eventuelle mangler i forbindelse med sikringen, der skal tages op.

Praktiske øvelser vil også kunne afdække, om de impliceredes adfærd og færdigheder er til stede i tilstrækkeligt omfang. Med andre ord "kan vi løfte de opgaver i praksis, som sikringsplanen indeholder".

Kun ved regelmæssige øvelser kan det sikres, at alle aspekter af sikringsplanen til stadighed holdes ajour, ligesom eventuelle uhensigtsmæssigheder eller direkte mangler tilrettes.

Hvornår
Hver 3. måned skal der afholdes øvelser, der tester de enkelte elementer i sikringsplanen, medmindre særlige omstændigheder taler for noget andet.

Mindst 1 gang hvert kalenderår, således at der ikke er mere end 18 måneder imellem, skal der afholdes en større øvelse.

Denne øvelse skal teste hele sikringsplanen, herunder kommunikation, koordinering, ressourcetilgængelighed og reaktioner.

Mindst hver 3. gang skal den store øvelse være "full scale", dvs. en praktisk øvelse.

Hvem
Disse større øvelser kan, udover havnefacilitetens sikringsansvarlige, omfatte deltagelse af relevante myndigheder, rederiets sikringsansvarlige eller skibets sikringsofficer.

Af relevante deltagere kan eksempelvis nævnes: havnens sikringspersonale, havnevirksomhedernes sikringspersonale, skibenes og rederiernes sikringspersonale, figuranter, hjemmeværnet, beredskabet, private sikringsfirmaer, politiet og kystdirektoratet.

Hvis der er nedsat et udvalg for havnesikring, kan dette medvirke til planlægning af øvelser.

Hvordan
Det anbefales, at de sikringsansvarlige planlægger og gennemfører øvelserne på en sådan facon, at de er sikre på, at de kan løfte de opgaver deres sikringsplan pålægger dem.

Formelt skal øvelserne gennemføres på en af følgende måder:
1) i fuld skala
2) som skrivebordssimuleringer eller seminarer, eller
3) som kombination med andre øvelser, såsom beredskabsøvelser

Minimum hvert 3. år skal den store øvelse afholdes i fuld skala.

Der bør udpeges en øvelsesleder, som skriver en drejebog for øvelsen. Øvelseslederen fører en log under øvelsen og følger op på denne ved den senere evaluering. Alle de involverede bør deltage i denne evaluering.

Øvelsen bør konkluderes og føres ind i havnefacilitetens sikringsjournal. Hvis der gennemføres øvelser sammen med andet beredskab eller eksempelvis hjemmeværnet, bør PFSO’en deltage i skrivningen af drejebogen.

Dette er for at tilsikre, at facilitetens sikringsplan i tilstrækkeligt omfang tænkes ind i øvelsen.

En alternativ og uafhængig måde at gennemføre øvelser på er at hyre en konsulent til dette. Det kan f.eks. være en anerkendt sikringskonsulent.

Hvad
Da der i sagens natur er forskel på de forskellige havnefaciliteters størrelse, infrastruktur, procedurer, aktiver og aktiviteter m.v., kan der ikke opstilles specifikke vejledninger om, hvordan øvelserne skal afholdes, og hvad der skal øves.

I øvelsesmæssig henseende er hver facilitet en selvstændig enhed.

For at få ideer til øvelsesemner kan der hentes inspiration i ISPS-kodens del B, punkt 15.11.

For praktiske eksempler på øvelser henvises til vejledning om havnefacilitetssikring og EU’s øvelseshåndbog.

Dokumentation
Der skal føres dokumentation for afholdte øvelser. Dokumentationen kunne f. eks. være en log, der indeholder:

  • Øvelsens navn
  • Dato for afholdelse af øvelsen
  • Hvem deltog i øvelsen
  • Elementer der indgik i øvelsen
  • Evalueringens resultat

Øvelsesmaterialet skal, i lighed med det øvrige materiale om sikring, opbevares, så det ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Kystdirektoratet kan forlange dokumentation for afholdte øvelser og skal orienteres, hvis øvelser ikke afholdes, samt om grunden herfor.

Der henvises i øvrigt til vejledning om sikring af havnefaciliteter samt øvelseskatalog for mere inspiration.

Sidst opdateret: 07.01.2019