VVM-afgørelser for havneprojekter

Vurdering af virkning på miljøet (VVM) er en undersøgelse, som foretages for at vurdere, om et projekt vil få væsentlige påvirkninger på miljøet.

I VVM-bekendtgørelsen kan du læse, hvilke havneprojekter, der altid er VVM-pligtige (under § 2), dvs. at de projekter skal have udarbejdet en VVM-redegørelse (kap. 2), mens andre projekter skal screenes for om de er VVM-pligtige (§3).
Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der foretager en screening af, hvorvidt havneudvidelsen er VVM-pligtigt eller ej.

I screeningen tages f.eks. stilling til projektets karakteristika, placering samt det berørte områdes miljømæssige sårbarhed. Afgørelser om, hvorvidt et projekt er VVM-pligtigt eller ej, offentliggøres i lokale aviser.

VVM-proceduren

Hvis en havneudvidelse er VVM-pligtigt, høres en række myndigheder om forslag til emner i VVM-redegørelsen. Offentligheden har ligeledes mulighed for at komme med ideer til, hvad VVM-undersøgelsen skal indeholde. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indgår ofte i et samarbejde med kommunen om VVM-processen i større projekter, f.eks. havneudvidelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stiller på baggrund af høringssvar fra myndighederne og indsendte bemærkninger fra offentligheden krav til VVM-redegørelsens indhold.

Den endelige VVM-redegørelse sendes i offentlig høring i otte uger. Hvis der er indsigelser til VVM-redegørelsen, udarbejdes der en hvidbog eller et notat med svar på indsigelserne. VVM-redegørelsen indgår som beslutningsgrundlag for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens endelige afgørelse.

Indhold af en VVM-redegørelse
Som udgangspunkt skal en redegørelse som minimum indeholde de oplysninger, som er nævnt i VVM-bekendtgørelsens bilag 2.:

  • Kystmorfologi og Sediment spredning
  • Marinbiologi
  • Marinarkæologi
  • Sejladssikkerhed
  • Partikelforurening fra Skibe
  • Støj fra skibe i anlægs- og driftsfase

Derudover kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bestemme, at yderligere materiale skal indgå i redegørelsen, og vi vil i de tilfælde kontakte ansøger herom.


 

Sidst opdateret: 21.11.2018