Branchepanel for Havne

Som opfølgning på en af anbefalingerne i Trafik- og Byggestyrelsens evaluering af implementeringen af reglerne for maritim sikring samt efter drøftelse i Rådet for Danske Erhvervshavne i oktober 2014, etablerer Trafik- og Byggestyrelsen et branchepanel.

Branchepanelet skal bidrage til en styrket dialog mellem Trafik- og Byggestyrelsen og havneområdets aktører, så der opnås en god gensidig forståelse af overordnede problemstillinger vedrørende regulering, tilsyn og godkendelser inden for markedsmæssige forhold, security, fragt- og passagerforhold inden for havneområdet. Branchepanelet udvælger, hvor muligt, årligt 2-3 områder, hvor der er særligt behov for at vej-lede branchen samt udbrede best practice mv.

Branchepanelet drøfter bl.a. ny national og international regulering for at sikre effektiv regelimplementering og varetagelse af danske interesser i EU-komitearbejde mv. Branchepanelet giver endvidere feed-back på styrelsens godkendelses- og tilsynspraksis.

Branchepanelet drøfter, hvordan dialogen mellem Trafik- og Byggestyrelsen og branchen struktureres mest hensigtsmæssigt. Branchepanelet skal ikke gå i dybden med enkeltsager eller teknisk komplekse forhold. Der vil i stedet blive mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper til at håndtere sådanne sager/forhold.

Branchepanelet sammensættes med repræsentationer fra havneområdet i bred forstand:
 • Danske Havne
 • Danske Havnevirksomheder
 • Danske Maritime
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • 3F
 • Kommunernes Landsforening
 • Danmarks Rederiforening
 • Danmarks Skibsmæglerforening
 • Søfartsstyrelsen
 • Landbrug & Fødevarer
 • Dansk Transport og Logistik
 • Sikkerhedsbrancen

Branchepanelet mødes minimum 2 gange årligt. Trafik- og Byggestyrelsen leder og sekretariatsbetjener møderne.
Sidst opdateret: 13.11.2015