Erhvervshavne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer erhvervshavne og godkender ansøgninger om udvidelse af erhvervshavne.

Alle havne, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk, reguleres af Bekendtgørelse om lov om havne (Havneloven).  

Særligt for Københavns havn står bestemmelserne for havnen i Bekendtgørelse om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, hvor det i kapitalen 4 fremgår, at kun driften af Københavns havn reguleres af Havneloven, men med afvigelser som du kan læse mere om i loven under ' Mere information'.

Alle ansøgninger om havneudvidelse behandles af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i overensstemmelse med rette bekendtgørelse.

Ansøgningsprocessen

Vilkår for en havneudvidelse 
En udvidelse af en erhvervshavn vil være betinget af overholdelse af en række vilkår, bl.a. om vedligeholdelse og krav om fjernelse ved misligholdelse. Desuden kan der være specifikke krav om, at arbejdet ikke må udføres i særlige perioder af betydning for dyrelivet og fiskeriet.

Der vil oftest blive stillet krav om, at der skal vær en tinglysning af vilkår på ejendommen, som projektet udføres ud for. Endvidere skal arbejdet udføres i overensstemmelse med reglerne i anden lovgivning, herunder om skibstrafikkens sikring og midlertidig afmærkning under arbejdets udførelse.

Tidsperspektivet for behandling af ansøgninger og eventuelt tilhørende VVM-redegørelse eller konsekvensvurdering afhænger af omfanget af projektet og de tilgængelige data.

Sagsbehandlingen starter, når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget alle de nødvendige oplysninger, som ansøgningen kræver.

 

Sendt i høring
Før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse sendes ansøgningen i høring hos en række myndigheder. Herved bedømmes projektets konsekvenser for og forhold til skibsfart, fiskeri, miljø, kulturarv, naturbeskyttelse, planlægning og eventuelt nærtliggende eksisterende anlæg mv.

Høringsperioden vil sædvanligvis vare fire uger. I denne periode orienteres en række interesseorganisationer, ejere af naboejendomme og andre, som vil blive berørt af projektet.


Klager over afgørelser
Afgørelser efter havneloven kan ikke påklages til andre myndigheder

 

 

Mere information

Havneloven

Bekendtgørelse af lov om havne
(nr 457 af 23/05/2012)

For Københavns havn

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S
(nr 551 af 06/06/2007)

Sidst opdateret: 09.01.2017