Farligt gods

På internationalt plan er der fælles regler for transport af farligt gods på jernbane. Reglerne gælder også i Danmark, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed i Danmark for transport af farligt gods på jernbanen og fører bl.a. tilsyn med, at jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere overholder reglerne for transport af farligt gods på jernbanen.

Når det drejer sig om transport af radioaktive stoffer, er Statens Institut for Strålebeskyttelse myndighed, mens Arbejdstilsynet er myndighed for transportabelt trykbærende udstyr.

RID
I Danmark er RID (Reglement for international jernbanetransport af farligt gods) det overordnede regelsæt, som alle infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når det drejer sig om transport af farligt gods på jernbanen.

RID gælder også for højrisikogods, der midlertidigt skal opbevares på en jernbaneterminal i forbindelse med transporten. Her gælder der særlige regler.

Der er fastsat særlige regler for transporter i Storebælts- og Øresundstunnellen vedrørende mængdebegrænsning af sprængstoffer. Desuden er der trafikale sikkerhedsregler for kørsel med godstog i tunnellerne under såvel Storebælt og Øresund, der bl.a. fastsætter restriktioner for samtidig transport af farligt gods og passagertog.


Sikkerhedsrådgiver
Virksomheder, der arbejder med transport af farligt gods, skal udpege en sikkerhedsrådgiver, som skal gennemgå en uddannelse. Beredskabsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samarbejder om administration af eksamensordningen for sikkerhedsrådgivere.

Læs mere om RID og sikkerhedsrådgiverordningen på de underliggende sider. Du kan også læse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde for at påvirke de internationale regler for transport af farligt gods under Internationalt arbejde.

OBS!

SÆRLIGT VEDRØRENDE BJ OM TRANSPORT AF EKSPLOSIVER I JERNBANETUNNELERNE på STOREBÆLT OG ØRESUND


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en præciserende note til BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne Storebælt og Øresund. Se link den præciserende note i højre bjælke "Mere information".

Sidst opdateret: 15.07.2019