RID

RID er det overordnede regelsæt, som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når de transporterer farligt gods på jernbanen, og heraf fremgår det bl.a., at alvorlige uheld under transporten af farligt gods skal rapporteres til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Reglementet for international jernbanetransport af farligt gods (RID) har retlig gyldighed i EU’s medlemslande og i de andre lande, der har tiltrådt COTIF, konventionen om internationale jernbanebefordringer. RID-reglementet ændres hvert andet år på baggrund af de internationale møder med repræsentanter fra de lande, der har tiltrådt COTIF-konventionen.

RID-reglementet og løbende ændringer hertil kundgøres alene ved offentliggørelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside og ikke i Lovtidende, hvilket følger af § 20 i bekendtgørelse nr. 453 af 11. om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

RID – som også foreligger i en dansk oversættelse - beskriver regler for transport af farligt gods på jernbanen, herunder i kapitel 1.10 også de særlige regler for højrisikogods, der midlertidigt skal opbevares på en jernbaneterminal i forbindelse med transporten.


Rapportering om alvorlige uheld
RID, afsnit 1.8.5, rummer bestemmelser om rapportering af alvorlige uheld. I 1.8.5.1 er det fastsat, at læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren skal udarbejde en rapport, hvis der sker et alvorligt uheld (eller en alvorlig hændelse) med farligt gods i forbindelse med henholdsvis læsning, påfyldning, transport eller aflæsning. Rapporten skal indsendes til den kompetente myndighed i det land, hvor uheldet er sket. Hvis uheldet sker i Danmark, skal rapporten derfor indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Du kan læse mere om rapportering under uheld med farligt gods.
Sidst opdateret: 15.07.2019