Uheld med farligt gods

Hvis der sker uheld med farligt gods, skal det rapporteres til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Afsnit 1.8.5 i RID rummer bestemmelser om rapportering af alvorlige uheld. I 1.8.5.1 er det fastsat, at læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren skal udarbejde en rapport, hvis der sker et alvorligt uheld (eller en alvorlig hændelse) med farligt gods i forbindelse med henholdsvis læsning, påfyldning, transport eller aflæsning. Rapporten skal indsendes til den kompetente myndighed i det land, hvor uheldet er sket.


Hvad skal rapporten bruges til?

Hvis uheldet er af en karakter, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at dele informationerne i rapporten med de øvrige RID-lande, sender myndigheden fra det berørte RID-land rapporten videre til OTIF’s sekretariat. Ved at dele erfaringer kan man måske undgå, at det samme uheld opstår i andre RID-lande. På langt sigt skal videns-indsamlingen bruges til at finde ud af, hvor det er relevant at forbedre reglerne.
Informationerne videregives i anonym form. Det skal understreges, at rapporten ikke skal bruges til at strafforfølge virksomheder, der har været involveret i et uheld.

Rapporten må ikke forveksles med den uhelds- eller hændelsesrapport, som en sikkerhedsrådgiver skal lave. Sikkerhedsrådgiverens rapporter er først og fremmest virksomhedens redskab til forbedringer i de interne rutiner, mens ”RID-rapporterne” er myndighedernes redskab til forbedring af transportsikkerheden på et mere overordnet plan. Det er dog ikke utænkeligt, at store dele af sikkerhedsrådgiverens rapport kan bruges i ”RID-rapporten”.


Hvornår er et uheld eller en hændelse alvorlig?
Som udgangspunkt skal der udarbejdes en ”RID-rapport”, hvis der er sket udslip af farligt gods, eller der har været overhængende fare for dette, hvis der er sket personskade, materiel skade eller miljøskade, eller hvis myndighederne har været inddraget. Der er dog en række nærmere kriterier for, hvad der i den sammenhæng forstås ved personskade, materiel skade og miljøskade, udslip af farligt gods og inddragelse af myndigheder. Disse kriterier fremgår af 1.8.5.3 i RID.


Hvilke oplysninger skal rapporten indeholde?

I RID, underafsnit 1.8.5.4, er der en model for, hvorledes rapporten skal udformes.
Medlemslandene kan indbyrdes indgå multilaterale aftaler om, at bestemmelserne i RID midlertidigt fraviges, og at visse transporter skal være tilladt på deres territorier - under forudsætning af, at sikkerheden ikke reduceres. Transporter, der udføres i henhold til en midlertidig fravigelse, udgør en transport i RID-forstand.

Hvis en fravigelse, der er aftalt multilateralt, bliver indført som en regel i RID, ophører den multilaterale aftale. Gældende multilaterale aftaler, som er tiltrådt af andre lande end Danmark kan ses på den internationale jernbaneorganisation OTIF´s hjemmeside.

RID revideres hvert andet år, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltager i dette arbejde. Det er vigtigt, at infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder melder ind til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis der opstår behov for nye regler, eller hvis der er regler, som bør revideres.


Hvordan rapporter man til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen?

For at rapportere uheld med farligt gods til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal du udfylde skemaet, som du finder i boksen til højre, og sende det til mailadressen: farligtgods@tbst.dk.

Sidst opdateret: 14.01.2019