Jernbaneoverkørsler

Der er flere steder i landet, hvor jernbanen krydser en vej eller sti og dermed er i samspil med anden trafik i en såkaldt overkørsel.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender etablering af og ændringer i både de banevendte og vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i en jernbaneoverkørsel. De banevendte sikkerhedsforanstaltninger er bl.a. signaler til lokomotivføreren ved banesiden og de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger er f.eks. advarselssignalanlæg og automatiske bomme.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning til overkørselsbekendtgørelsen. I denne kan man læse mere om valg af vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i overkørsler.


Godkendelse af de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger
Kravene til og ansvaret for de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler fremgår af overkørselsbekendtgørelsen.

Hovedreglen i overkørselsbekendtgørelsen er, at jernbaneinfrastrukturforvalteren ved etablering af nye sikkerhedsforanstaltninger elle ændringer af eksisterende skal foretage en risikovurdering for at afgøre, om et halvbom-, helbom- eller advarselssignalanlæg er den bedst egnede sikring i den konkrete overkørsel.

Allerede eksisterende sikkerhedsforanstaltninger i overkørsler kan fortsat bestå i overensstemmelse med det grundlag, som de oprindeligt er etableret efter.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler, at man får godkendt sikkerhedsforanstaltningerne efter overkørselsbekendtgørelsen, inden man foretager en signifikansvurdering af projektet. Dette for at reducere projektrisici. I modsat fald kan vurderingen af projektets behov for ibrugtagningstilladelse komme til at ske på et forkert projektgrundlag, såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke kan godkende forslaget til sikkerhedsforanstaltninger.

Afklaring af behov for en ibrugtagningstilladelse, herunder en signifikansvurdering, følger reglerne i bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

Bemærk, at signifikansvurderinger ikke længere skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


Borgere kan stille spørgsmål og give forslag
Hvis man som borger har spørgsmål eller forslag vedrørende de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i en overkørsel sikret med blinklys, klokkesignal og evt. automatiske bomme, skal man først kontakte den jernbaneinfrastrukturforvalter der forvalter overkørslen.

Dette vil typisk være Banedanmark, da det er Banedanmark der forvalter næsten alle sikrede overkørsler i Danmark, også dem på ”privatbanerne”. Hvis man ikke er tilfreds med det svar man får fra infrastrukturforvalteren kan man klage over svaret til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kontakt
Fuldmægtig
Henriette Balslev

Send en mail

Projektleder
Niels B. Buch

Send en mail
Sidst opdateret: 14.01.2019