Godkendelse af rullende materiel

I Danmark skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkende køretøjer, der skal køre på jernbanenettet.

Ved ansøgning om godkendelse af rullende materiel, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsskema anvendes, vedlagt de dokumenter, som fremgår af ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet findes i højre spalte og skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen per e-mail til rul-mat@tbst.dk.  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har normalt en sagsbehandlingstid på 3 uger fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget den nødvendige dokumentation i sagen. I større sager, som f.eks. involverer en ny køretøjstype, vil tidsforløbet dog skulle aftales nærmere.

Vær opmærksom på, at der vil blive opkrævet gebyr for behandling af sager, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Du kan finde oplysninger om gebyrer via link i højre spalte.

Forhåndsdialog
For at sikre en smidig godkendelsesproces tilbyder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en forhåndsdialog. En tidlig kontakt mellem ansøgervirksomheden og Trafik- og Byggestyrelsen kan medvirke til at afstemme forventninger til godkendelsesprocessen og kravene til ansøgningsmaterialet, herunder omfanget af dokumentation, tidsramme, samt brug af assessor, sagkyndig og NoBo/DeBo. Bekendtgørelse 653 af 8. januar 2015 angiver og definerer de dokumenter, som skal vedlægges ansøgningen om ibrugtagningstilladelse, typegodkendelse m.m.

Det første du, som ansøger, bør undersøge er:

  • Hvilket godkendelsesscenario, dvs. hvilken § i bekendtgørelse nr. 653, ens projekt falder ind under og skal godkendes efter.
  • Om køretøjet er omfattet af TSI'er og/eller notificerede nationale regler og/eller sikkerhedskrav identificeret efter egen risikovurdering (jf. CSM RA).

Herudover anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at ansøgeren læser de relevante vejledninger grundigt igennem, før ansøgningsmaterialet udarbejdes.

I større projekter anbefales det desuden, at ansøgeren udarbejder en myndighedsgodkendelsesplan (en "AAPP" - dvs. en authority approval proces plan), hvor det nærmere godkendelsesforløb beskrives. Dette giver ansøger en større sikkerhed for, at projektet kan gennemføres som planlagt.


Foreløbig systemdefinition

Allerede tidligt i projektforløbet skal ansøger udarbejde en foreløbig systemdefinition. Det vil sige en beskrivelse af køretøjet og dets anvendelse, grænsefladerne og vekselvirkning med alle omgivelser, årsag til ændring og alle identificerede krav til køretøjet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lægger vægt på, at systemdefinitionen passer til godkendelsesobjektet, risikovurderingen og efterfølgende assessering heraf. Den foreløbige risikovurdering bør derfor indgå i forhåndsdialogen.


Brug af assessor
Anvendelse af assessor er beskrevet i bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015, § 16. 
Hvis et køretøj skal anvendes inden for interoperabilitetsdirektivets område, skal assessor være akkrediteret efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om krav til akkreditering om assessorer på jernbaneområdet. Hvis et køretøj skal køre udenfor interoperabilitetsdirektivets område skal assessor godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer eller være akkrediteret.


Kompatibilitetsattest

I forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse for nye køretøjer, skal ansøgningen altid vedlægges en kompatibilitetsattest. Hvis køretøjet skal anvendes på den del af det danske jernbanenet, som er omfattet af Interoperabilitetsdirektivet, skal attesten udfærdiges af et udpeget organ - også kaldet en DeBo. Du kan læse mere om kompatibilitetsattest under Teknisk kompatibilitet. Du kan også finde en liste over udpegede organer i boksen til højre.


Verifikationsattest- og erklæring

Afhængigt af hvilke tekniske regler køretøjet er omfattet af, udarbejder NoBo/DeBo eller den sagkyndige verifikationsattester for de delsystemer, der indgår i køretøjet.

På baggrund af verifikationsattesterne skal ansøger udarbejde verifikationserklæringer. Erklæringerne dokumenterer, at køretøjets delsystemer overholder relevante krav. Processen er yderligere beskrevet i Interoperabilitetsdirektivets bilag VI.

Sidst opdateret: 15.04.2019