Serviceydelser

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilbyder alle ansøgere med ansvar for en ændring/et anlægsprojekt på jernbanen en række serviceydelser. Med disse serviceydelser hjælper Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til med at minimere de risici og udfordringer, der ofte er forbundet med gennemførelsen af især større ændringer på jernbanen.

Forhåndsdialog

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilbyder i første omgang ansøger en forhåndsdialog, hvor det f.eks. kan afdækkes, hvilke love, regler og evt. TSI krav, som ansøgerens anlægsprojekt skal opfylde for at blive godkendt. Her kan forventninger til dokumentation afstemmes, evt. tvivlsspørgsmål om regler og procedurer afklares, og planer for aktiviteter i relation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser/ godkendelse(r) drøftes.

Den tidlige kontakt mellem ansøger og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har til formål at reducere ansøgers økonomiske risici og sikre, at ansøger er bedst muligt klædt på til at gennemføre anlægsprojektet samt at godkendelsesprocessen bliver så optimal for alle parter som muligt.

Tilkendegivelser
Ibrugtagningstilladelsen er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ”blå stempel” på, at en given infrastruktur opfylder alle de relevante krav til jernbanesikkerhed og interoperabilitet. Herudover kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give en tilkendegivelse – det vil sige en uformel vurdering af et eller flere forhold i relation til anlægsprojektet.

Formålet med en tilkendegivelse er, ligesom med forhåndsdialogen, at reducere projektejers projektrisici ved at sikre en forventningsafstemning, således at projektejer får en indikation på, at projektet bevæger sig i den rigtige retning.

Tilkendegivelser bruges oftest til at sikre:

  • At den sikkerhedsdokumentation, som ansøger producerer i forbindelse med sit projekt, ikke har mangler (sikkerhedsdokumentationen skal være bedømt af en assessor - og assessors vurdering skal være vedlagt - før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give en tilkendegivelse).
  • Om og i givet fald hvordan ændringen er omfattet af TSI krav (der er ikke her behov for en ekstern vurdering fra assessor e. a. her, men kun ansøgers beskrivelse f.eks. i form af en foreløbig systemdefinition og vurdering af ændringen).

Dokumentationen skal være relevant i forhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse, så derfor er det typisk myndighedsplaner (AAPP), sikkerhedsplaner, systemdefinitioner mv., der er genstand for en tilkendegivelse. Kun ansøgers dokumentation kan være genstand for en tilkendegivelse.

Vær opmærksom på, at en tilkendegivelse ikke er en retligt bindende afgørelse, men alene et positivt tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at det forhold, der gives en tilkendegivelse om, indtil videre er håndteret tilfredsstillende. Da en tilkendegivelse ingen juridisk gyldighed har, kan den ikke påklages.

Sidst opdateret: 14.01.2019