Signifikansvurdering

Signifikansvurderinger anvendes til at vurdere, om en ændring af infrastruktur, rullende materiel, driftsmæssige og organisatoriske forhold eller vedligehold er af en sådan betydning, at den særlige europæiske risikostyringsproces skal anvendes.

Hvis en ændring vurderes at være signifikant, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen have forelagt ændringen, og risikostyringsprocessen - som beskrevet i Kommissionens forordning (EF) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 om vedtagelse af en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering (CSM-RA) - skal følges. Der skal udpeges en assessor til at assessere risikovurderingsprocessen og resultatet af risikovurderingen. Få mere information om risikovurdering her.

Når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen får forelagt ændringen, vurderer styrelsen, hvorvidt ændringen er af sådan art, at det kræver en ny ibrugtagningstilladelse eller en ny typegodkendelse (køretøjer). I givet fald, skal den virksomhed, ordregiver, fabrikant mv., der foretager ændringen, ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om en ibrugtagningstilladelse eller en typegodkendelse.

Ansøgning vedr. køretøjer kan ske ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ”Ansøgningsskema for godkendelse af jernbanekøretøjer” der skal sendes til rul-mat@tbst.dk. Ansøgningsskemaet findes på siden Godkendelse af rullende material.

Ansøgning, vedrørende infrastruktur, kan ske ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsskema ”Ansøgning om ibrugtagningstilladelse til infrastruktur (IBT)” der skal sendes til infra@tbst.dk. Ansøgningsskemaet findes under siden Ibrugtagningstilladelse.

Vurderes ændringen som ikke-signifikant, kan ændringens håndtering ske indenfor infrastrukturforvalterens eller jernbanevirksomhedens eget sikkerhedsledelsessystem.

Sidst opdateret: 15.06.2018