Akkumulation

En virksomhed ønsker at etablere overvågning af delte sporisolationer på en befærdet strækning for at forbedre sikkerheden. Dette opnås ved at tilføje et hjælperelæ i sikringsanlægget, som skal kontrollere, at alle sporisolationerne i et blokafsnit har været besat og derefter ikke besat.

Når alle sporisolationerne har været besat – ikke besat, kan blokafsnittet frigives, og bloksignalet kan vise grønt. Ændringen forhindrer, at togvejen meldes fri i sikringsanlægget, uden at den er det.

I forbindelse med projektet skal der ændres i sporisolationer og relæhytter. Ændringen berører således fagområderne: Sikring og fjernstyring.

I geografisk nærhed af det sted hvor ændringen skal laves, arbejder virksomheden med en anden ændring. Virksomheden skriver i systemdefinitionen, om grænsefladen til den anden ændring:

  Citat fra virksomhed:

  Uddrag fra systemdefinition:

  Dette projekt har en geografisk grænseflade til aktiviteter i
  (det andet projekt), som renoverer tunnel og passagervendte 
  faciliteter på stationen.
  Der er dog ingen tekniske eller faglige grænseflader, idet
  (det andet projekt) ikke gennemfører aktiviteter indenfor
  hverken spor, sikring eller fjernstyring.
  Derfor bidrager (det andet projekt) ikke til farer, som det
  vurderede projekt bidrager til.

  Virksomheden har ved tidligere lejlighed afklaret med
  Trafik- og Byggestyrelsen, at aktiviteter omkring renovering af
  betonkonstruktioner, forbedring af luftkvaliteten på stationen
  samt opgradering af passagervendte faciliteter alle er aktiviteter
  af vedligeholdelsesmæssig karakter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger:

I ovenstående afsnit viser virksomheden, hvordan der ikke er sammenhæng mellem det andet projekt og den aktuelle ændring. Det fremgår klart, at de to ændringer ikke har fagtekniske grænseflader, da der arbejdes med forskellige fagområder.  Ydermere er det vigtigt, at de to ændringer ikke bidrager til de samme farer.

Havde de to projekter bidraget til de samme farer, havde det andet projekt skulle indgå i systemdefinitionen for den aktuelle ændring.

Der er derfor ingen akkumulation i projektet.

  Akkumulation: vurdering af ændringens signifikans under hensyn
  til alle nylige sikkerhedsrelaterede ændringer, som ikke blev anset
  for signifikante af det system, der er taget op til vurdering.

  Af den vejledning i CSM-forordningen [1], som er udgivet af ERA[2]
  i 2009, fremgår det, at virksomheden i forbindelse med
  akkumulationskriteriet skal identificere alle tidligere udførte ændringer,
  som ikke har fået ibrugtagningstilladelse, og som berører de samme
  farer, som den ændring, som virksomheden aktuelt ønsker at udføre.

  Når de tidligere ændringer er identificeret, skal de indgå i den aktuelle
  signifikansvurdering. Det er altså ikke bare den aktuelle ændring, som
  skal signifikansvurderes. Det er den aktuelle ændring plus tidligere
  ændringer uden ibrugtagningstilladelse, der berører de samme farer.
  Det gøres nemmest ved at inkludere de tidligere ændringer, der berører
  de samme farer, i systemdefinitionen. 

 


 

 

[1] Vejledning i anvendelse af Kommissionens forordning om vedtagelse af en fælles sikkerhedsmetode med hensyn til risikoevaluering og -vurdering som anført i artikel 6, stk. 3, litra a), i jernbanesikkerhedsdirektivet. ERA. 06/01/2009.

ERA Vejledning

 [2] Det europæiske jernbaneagentur (ERA)

Oversigt

Jernbanesikkerhed?
Systemdefinition

Signifikansvurderingskriterier:
Akkumulation
Nyskabelse
Kompleksitet
Konsekvens
Overvågning
Reversibilitet

Andet

Sidst opdateret: 24.04.2018