Kompleksitet

Efter brand i et sikringsanlæg er der etableret en midlertidig løsning, der indebærer, at:

 • alle signaler på stationen er ugyldiggjort
 • alle sporskifter er aflåst i en stilling, der kun gør det muligt at køre gennem stationen
 • der er etableret lange blokintervaller for begge køreretninger
 • flere blokafsnit ikke kan overvåges

For at optimere den midlertidige løsning ønsker virksomheden at ændre i signalopstillingen, så linjeblokken optimeres, og alle isolationer igen overvåges i anlægget i henhold til godkendt princip.

Optimeringen medfører:

 • flytning af signaler,
 • ændringer af sporisolationer,
 • ændring i togkontrolsystem og
 • tilpasning af kørestrømsystem
   

Virksomheden skriver om ændringens kompleksitet:

Citat fra virksomhed: 
Kompleksitet

Ingen af ændringerne er i sig selv komplekse. Der foretages ændringer, som berører i alt 4 fag: Spor, sikring, fjernstyring og stærkstrøm. Der er tale om begrænsede og almindelig kendte aktiviteter, som gennemføres i naturlig rækkefølge med kendte og afprøvede grænseflader.

En række aktiviteter er naturligt forbundne og betingede af hinanden. Således vil tilpasning af kørestrømsretursystemet og placering af stød være afhængig af signalernes placering, ligesom tilpasningerne i skærmbilledet i fjernstyringen afspejler stødenes og signalernes placering. En række af aktiviteterne gennemføres som forberedende arbejder uden påvirkning af togdriften. Projektets aktiviteter vurderes ikke at være komplekse.

Virksomheden vurderer med andre ord kompleksiteten som meget lav.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger:

Der er to forhold omkring kompleksitet, som virksomheden ikke forholder sig til i signifikansvurderingen.

 1. Virksomheden forholder sig ikke til, at de nuværende installationer er særligt udviklet til situationen efter en brand. Det betyder, at den nuværende tilstand ikke er lavet efter en kendt standard, og den nuværende tilstand derfor udgør et udgangspunkt for ændringerne, der ikke har været anvendt før, og som derfor er vanskelig at definere entydigt. At udgangspunktet ikke har været anvendt før og er vanskeligt at definere entydigt medfører desuden et betydeligt element af nyskabelse, fordi virksomheden skal ”opfinde” nye løsninger, der tager højde for den nuværende tilstand. Dette bidrager også til kompleksiteten.
 2. Af signifikansvurderingen fremgår, at hver enkelt ændring er vurderet isoleret og ikke på projektniveau. Det betyder, at kompleksiteten i at styre de enkelte aktiviteter, der er funktionelt afhængige af hinanden og skal indføres samtidig, ikke bliver synliggjort, fordi grænsefladerne ikke bliver identificeret og risikovurderet, og de nødvendige faglige kompetencer ikke bliver inddraget i signifikansvurderingen af grænsefladerne.

Et projekts kompleksitet skal vurderes på baggrund af sin helhed og ikke kun opdelt på mindre opgaver, der isoleret set ikke er komplekse. Korrekt håndtering af rækkefølge af og grænseflader mellem de enkelte opgaver kan også være kompleks.
 

Virksomheden skulle have vurderet nyskabelsen og kompleksiteten ved, at den nuværende tilstand af anlægget ikke er lavet efter en kendt standard og virksomheden skulle have vurderet den samlede kompleksitet af hele ændringen i stedet for at se på hver enkelt ændring separat.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at ændringen har en højere grad af kompleksitet end virksomheden vurderede. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer desuden, at ændringen har en ikke ubetydelig grad af nyskabelse.

Oversigt

Jernbanesikkerhed?
Systemdefinition

Signifikansvurderingskriterier:
Akkumulation
Nyskabelse
Kompleksitet
Konsekvens
Overvågning
Reversibilitet

Andet

Sidst opdateret: 24.04.2018