Kompleksitet

En station er blevet sporombygget. Der er bl.a. fjernet flere sporskifter og en traktorvej, men ændringerne er ikke blevet gennemført i sikringsanlægget.  Skærmbilledet i fjernstyringscentralen er heller ikke blevet opdateret til den nuværende funktionalitet.

Virksomheden ønsker nu at etablere et konsistent samspil mellem fjernstyring, sikringsanlæg og markobjekter.

Ændringen består i at opgradere (gennemføre en datagenerering af) et datamatbaseret sikringsanlæg, så skærmbilledet opdateres og sikringsanlægget bringes i en stand, der svarer til de fysiske aktuelle forhold i marken.

Virksomheden vurderer kompleksiteten i projektet som lav:

Citat fra virksomhed:
Kompleksitet

Anlægsgenereringen begrænses af, at der er få personer, som har kompetence til hhv. anlægsgenerering og validering af genereringen. Denne kompetence skal være til stede for, at anlægsgenereringen kan gennemføres. Den korrespondancetest, som gennemføres før anlægget tages i brug, kan gennemføres af flere personer.

Projektet berører fagområderne sikringsanlæg og overkørsler. Projektet påvirker altså et begrænset antal fagområder, men disse fagområder har stor betydning for sikkerheden.

Da projektet påvirker få og klart afgrænsede systemer, er geografisk begrænset til en enkelt station med klare roller for samtlige i projektet involverede parter, ses projektets kompleksitet som lav, selv om de påvirkede systemer har stor betydning for sikkerheden.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger:

Selv om kun to fagområder berøres af ændringen, er ændringen alligevel kompleks. Det skyldes, at vurderingen af kompleksitet bør omfatte i hvilken grad, der ligger forskrifter til grund for typens beskaffenhed.

I dette eksempel har virksomheden ikke tilstrækkeligt med formaliserede forskrifter for projektering, installation, afprøvning og vedligehold af sikringsanlægstypen. Desuden er projekteringsforskrifterne ikke af sådan en kvalitet, at de kan anvendes som skabeloner og komponentforskrifter med lister over tilladte komponenter og deres konfigurering, med rutiner for, hvordan ændringen skal udføres. I forbindelse med ændringen skal den, der udfører arbejdet, derfor selv ”opfinde” løsninger. Der er altså et ikke-lille element af nyskabelse i ændringen, som også bidrager til ændringens kompleksitet.

Endelig har virksomheden ikke procedurer, der f.eks. beskriver krav til kompetencer, processtyring samt ansvar og beføjelser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderede, at ændringen havde en høj kompleksitet, og da ændringen ved fejl vil kunne resultere i flere døde var konklusionen, at ændringen er signifikant.

Oversigt

Jernbanesikkerhed?
Systemdefinition

Signifikansvurderingskriterier:
Akkumulation
Nyskabelse
Kompleksitet
Konsekvens
Overvågning
Reversibilitet

Andet

Sidst opdateret: 24.04.2018