Konsekvens - hvad er en fare?

Ansøger ønsker at nedlægge en overkørsel. Den vejtrafik, der tidligere skulle gennem overkørslen, omdirigeres til niveaufri skæring med jernbanen i form af en bro.

Desuden vil ansøger sikkerhedsopgradere en overkørsel, der tidligere var udstyret med et halvbomanlæg, ved at etablere fire fodgængervendte vejsignaler og to stibomme.

I forbindelse med afdækning af konsekvenskriteriet har virksomheden lavet en fareidentifikation. Uddrag af virksomhedens fareidentifikation:

Citat fra virksomhed       
Fareidentifikation      
Konsekvens Hændelse Årsag til fare  Underliggende årsag(er) 
Ulykke i overkørsel 1 dræbt  Tog påkører vejtrafikant  Vejtrafikant bliver fanget mellem stibom og vejbom

Kollision (tog mod genstand)

Ingen  Tog påkører bomdrevet  Bomdrev placeres inden for fritrumsprofilet
1 dræbt  -

Sikkerhedsforanstaltninger fjernes før overkørsel lukkes for
vejtrafik, hvilket medfører at en vejtrafikant kører uopmærksomt
ud i overkørslen og bliver påkørt af
tog.

-

Ansøger har flere steder misforstået, hvad der er hhv.: årsagen, faren, hændelsen og konsekvensen. F.eks. er ”1 dræbt” ikke en hændelse, men en konsekvens, og ”kollision (tog mod genstand) er ikke en konsekvens men en ulykke.  Er der ingen hændelse, er der derved ingen ulykke og endelig ingen konsekvens.

Set i en sammenhæng haves generelt, at:

 Årsag(er) ->  Fare  ->  Hændelse(r)[1] -> Ulykke(r) ->  Konsekvens(er) 

Indsættes den øverste fare fra fareidentifikationen fås:

 Fare ->  Årsag(er) ->  Hændelse(r) ->

Ulykke(r) ->  

 

 

Konsekvens 
Bomme lukker ned efter
vejvendt signalering om stop,
og fodgænger
fanges ml. stibom
og vejbom
Fodgænger snubler
under passage af overkørsel
Fodgænger går i panik
og ender i togets
fritrumsprofil,
da tog kommer
Ulykke i
overkørsel       
 1 dræbt

Derved får man følgende fareidentifikation: 

Fare  Årsag Hændelse  Ulykke Konsekvens

Bomme lukker ned 
efter vejvendt
signalering om stop,
og fodgænger fanges
ml. stibom og vejbom

Fodgænger snubler
under passage
af overkørsel 
Fodgænger går i
panik og ender
i togets
fritrumsprofil,
da tog kommer

Ulykke i
overkørsel

1 dræbt 

Bomdrev placeret i
fritrumsprofil
for tog

 Fejl i udførelsen Tog kører
gennem
overkørsel
Kollision
(tog mod
genstand)
Kun materiel
skade

Sikkerheds-
foranstaltninger
for vej ikke til stede

Sikkerheds-
foranstaltninger
fjernes, før overkørsel
lukkes for vejtrafik
En vejtrafikant
kører ud i
overkørslen
umiddelbart
før toget
passerer
gennem
overkørslen

Ulykke i
overkørsel

 1 dræbt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger:

Laves en stringent fareidentifikation er det nemmere at identificere hvilke overordnede farer, der er i spil i ændringen. Det gør det igen nemmere at identificere, hvad der er af muligheder for at overvåge ændringen.

Konsekvens af svigt: et sandsynligt, værst tænkeligt scenario i tilfælde af svigt i det system, der er under betragtning, under hensyn til sikkerhedsbarrierer uden for systemet 

Oversigt

Jernbanesikkerhed?
Systemdefinition

Signifikansvurderingskriterier:
Akkumulation
Nyskabelse
Kompleksitet
Konsekvens
Overvågning
Reversibilitet

Andet

Sidst opdateret: 24.04.2018