En virksomhed ønsker at ændre i en overkørsel, så to tog kan passere, mens bommene er nede og der er lukket for vejtrafikken.

I den eksisterende løsning kan kun ét tog passere, hver gang bommene er nede.

I signifikansvurderingen står følgende:

Citat fra virksomhed: 

Nyskabelse:

Ingen nyskabelse, da ændringen anvender kendt teknologi og funktionalitet fra andre tilsvarende anlæg på strækningens infrastruktur.

Kompleksitet:

Projektet anses ikke for at være komplekst, da ændringen gennemføres med få tekniske og funktionelle ændringer, der er kendt fra øvrige overkørsels- og sikringsanlæg på strækningens infrastruktur. 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger:

Udsagn om nyskabelse og kompleksitet står som påstande. Det skyldes, at der mangler dokumentation for, hvor den beskrevne teknologi og funktionalitet allerede er anvendt. Man kan sige, at ændringen betragtes som havende en høj signifikans indtil andet er bevist.

I det konkrete tilfælde måtte den endelige afgørelse om ændringens signifikans derfor afvente supplerende oplysninger, der kunne dokumentere udsagnet i signifikansvurderingen:

Citat fra virksomhed: 

Hermed liste over overkørselsanlæg på denne virksomheds strækninger, hvor der er etableret "Tilbageholdt slukning":

Liste over 18 overkørselsanlæg på strækningen, hvor der er etableret "skarp krydsning" (tilbageholdt slukning). 

Hvis disse oplysninger havde været en del af den oprindelige signifikansvurdering, havde der ikke været behov for at bede om supplerende oplysninger med deraf forlænget sagsbehandlingstid til følge.

Hvis udsagn om et af kriterierne ikke er dokumenteret, kan signifikans ikke vurderes.

Oversigt

Jernbanesikkerhed?
Systemdefinition

Signifikansvurderingskriterier:
Akkumulation
Nyskabelse
Kompleksitet
Konsekvens
Overvågning
Reversibilitet

Andet

Sidst opdateret: 24.04.2018