Straksindberetning af sikkerhedsmæssige fejl

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal rapportere konstaterede sikkerhedsrisici i forbindelse med fejl eller svigt i konstruktion eller funktion af teknisk udstyr til relevante interessenter, herunder til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet (bilag 1, krav 5.3.3) præciseret virksomhedernes pligt til at underrette relevante interessenter om identificerede konstruktions- eller funktionsmæssige fejl i infrastruktur eller køretøjer. Dette krav er endvidere beskrevet i CSM for Monitoring (artikel 4, stk. 2).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at følgende typer af fejl som minimum er omfattet af indberetningspligten:

For infrastrukturforvaltere

  • Helt eller delvist kollaps af broer, dæmninger, perroner og andre konstruktioner i forbindelse med spor
  • Sikkerhedsmæssige funktionsfejl i trafikstyrings-, togkontrol-, og signalsystemer

For jernbanevirksomheder mv.

  • Enkeltstående fejl/svigt på et køretøj, som indebærer en umiddelbar fare for passagersikkerheden
  • Gentagne fejl/svigt på et eller flere køretøjer, som indebærer en potentiel fare for passagersikkerheden (trends)
  • Sikkerhedsmæssige funktionsfejl i onboard togkontrol- og signalsystemer

For jernbanevirksomheder skal ovenstående fejl indmeldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uagtet om fejlen på køretøjet er opstået i eller udenfor Danmark, og uanset hvilken operatør der har anvendt køretøjet da fejlen opstod.

I tvivlstilfælde bør virksomheden altid underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Straksindberetningen skal ske i form af en mail med angivelse af de berørte virksomheder, tidspunkt og en beskrivelse de konstaterede fejl til: tilsyn@tbst.dk

Sidst opdateret: 14.01.2019