Workshops på Sikkerhedskonferencen 2012

Formiddag:


General Aviation Workshop

I denne workshop lægges op til orientering og diskussion af en række emner knyttet til General Aviation (GA). Der vil blandt andet blive orienteret om, hvor langt EASA er i processen med, at ”luge ud” i ”Part M” reglerne. Endvidere vil de nye Bestemmelser for Luftfart (BL) vedrørende vedligeholdelse af luftfartøjer blive gennemgået. De tilhørende AIC B’ers væsentligste punkter vil ligeledes blive behandlet. Derudover orienteres om reglerne for ubemandede Luftfartøjssystemer (UAS) i Danmark. Både for den professionelle og den amatørmæssige brug af systemerne.

Trafikstyrelse ønsker også at orientere brugerne at luftfartøjer om de uheldige virkninger på flysikkerheden, ved brug af auto-benzin. Reglerne på området vil blive gennemgået, samt eksempler på observerede problemer. Endelig vil fornyelse af luftdygtighedsbeviser blive diskuteret. Således ønsker Trafikstyrelsen at sætte fokus på vigtigheden af ”et gyldigt luftdygtighedsbevis”. Desuden vil information om brugen af udenlandske virksomheder til fornyelse af luftfartøjers Luftdygtighedsbevis blive gennemgået.

EASAs nye regler for luftfartsoperationer

EU har besluttet at indføre nye fælles regler for luftfartsoperationer. Regelværket vil blive publiceret som EU-forordning - i vide kredse kendt som EASA OPS.

EASA OPS omfatter såvel private som erhvervsmæssige luftfartsoperationer med alle luftfartøjer, hvilket vil sige at de fælles regler gælder for fly, helikoptere, svævefly og balloner.

Regelværket forventes vedtaget oktober 2012. Som de fleste berørte lande forventer vi i Danmark at ”Opte Out” i minimum to år. Således har vi angående luftfartsoperationer to år til forberedelse og implementering.

På workshoppen er det hensigten at beskrive den nye regelstruktur, det nye regelværks mulige påvirkninger og konsekvenser for AOC operatører og andre, samt potentielle scenarier for processen i forbindelse med forberedelse og implementering. På baggrund heraf lægges der op til input fra branchen med hensyn til ønsker og forventninger til processen.

Letbaner

I Tyskland projekteres og drives letbaner efter detaljerede regler, kaldet BOStrab. Kom og hør VDV (Verband Deutscher Verkehrsunter-nehmen) orienterer om reglerne og erfaringer hermed. Indlægget vil foregå på engelsk.

I Danmark forventes letbaner godkendt på baggrund af risikovurdering og acceptkriterier. I den forbindelse har Atkins fået i opdrag af Trafikstyrelsen, at udarbejdet et forslag til et nationalt sikkerhedsmål for letbaner. På workshoppen vil Atkins fortælle om dette.

Endelig vil Trafikstyrelsen orienterer om Letbaneforum – et forum for myndighedskoordinering og regeludvikling.

Sikkerhed i overkørsler

Jernbanesikkerhed på de danske jernbaner er generelt høj. Ulykker i overkørsler udgør dog et af de væsentligste ulykkestyper, hvorfor overkørsler er et særligt fokusområde på jernbanen.

Trafikstyrelsen v. MRU/NBB fortæller fra myndighedssynspunktet, hvad styrelsen gør for sikkerhed i overkørsler via reguleringstiltag.

DSB og Banedanmark fortæller, hvad operatører og infrastrukturforvaltere kan gøre for at øge sikkerheden i overkørsler. Hør om diverse kampagner vedr. færdsel over spor og om Banedanmarks nuværende arbejder med at øge sikkerheden i overkørsler og deres bud på fremtidige sikkerhedstiltag/forsøg.

Effekt af Trafikstyrelsens tilsynsarbejde på jernbanen

Når virksomhederne selv har fokus på sikkerhed i al deres aktivitet, medvirker det til at mindske risikoen for ulykker og hændelser. Det kortsigtede effektmål (virksomhedernes egen evne til at styre risici) understøtter derved det langsigtede effektmål (antallet af ulykker) i årsagsvirkningskæden.

Trafikstyrelsen har som et forsøg på at kunne vurdere effekten af tilsynsindsatsen opstillet en årsagsvirkningskæde. I den forbindelse er der identificeret 5 indikatorer, der vurderes at have afgørende betydning for virksomhedernes egen udvikling/læring.

Trafikstyrelsen vil derfor fremover, hvert år undersøge de fem definerede indikatorer i forbindelse med tilsyn hos samtlige virksomheder.

På den måde vil det dels være muligt at vurdere effekten af tilsynsindsatsen, dels at vurdere virksomhedernes modenhed i forhold til sikkerhedsledelse.

Signifikansvurdering: Hvad skal man gøre - og hvad skal man ikke gøre?

Hvad er overvågning? Hvor skal man placere en ”barriere” i en signifikansvurdering? Hvad er en ekspert? Hvilke mulige konsekvenser skal med?

Hvis du har stået med de samme overvejelser, når du har lavet en signifikansvurdering, så kom til denne workshop og hør Trafikstyrelsens svar.

På workshoppen vil blive gennemgået typiske eksempler på signifikansvurderinger.

Eftermiddag:


Nye EASA-regler for flyvepladser: Hvad er Trafikstyrelsens rolle, og hvad kan vi lære fra security-området?

De fælleseuropæiske regler, som udarbejdes af Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur (EASA), får stadig større betydning for danske lufthavne og flyvepladser, hvilket stiller krav om en styrket dialog mellem Trafikstyrelsen og industrien. På den ene side for at sikre, at danske interesser afspejles i EASAs regler, og på den anden side understøtte en korrekt og gnidningsfri implementering af de vedtagne regler i Danmark.

På denne workshop orienteres om arbejdet i EASA med at udarbejde nye fælleseuropæiske regler for flyvepladser. Der vil især være fokus på implementering af requirements for lufthavne og betydningen heraf for lufthavnene og operatørerne.

Endvidere informeres om erfaringerne med at implementere fælleseuropæisk regler på security-området. Det er Trafikstyrelsens målsætning, at ”best practice” fra denne proces overføres til flyvepladsområdet.

”Det gode tilsyn”

Det er Trafikstyrelsens målsætning, gennem ”det gode tilsyn”, at gøre en forskel og skabe merværdi for dansk luftfart. Skal målsætningen realiseres, er det afgørende at fastholde en tæt dialog med branchen. At sikre en fælles forståelse af, hvordan det enkelte tilsyn bidrager til at opretholde det høje sikkerhedsniveau i Danmark.

Denne workshop er en mulighed for at deltage i en bred debat om, hvordan de positive effekter ved tilsyn sikres. Fire inspektører vil være til stede, og der vil således være rig mulighed for at spørge ind til eksempelvis metoder, fælles planlægning mellem inspektør og tilsynsobjekt, den øgede standardisering, uddelegering af tidligere myndighedsrettigheder, brug af virksomhedernes interne kvalitetssystemer etc.

Kom og deltag i debatten!

Første erfaringer med godkendelse af køretøjer efter bekendtgørelse 1030

Godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet efter bekendtgørelse 1030, har nu stået sin prøvelse i snart et år.
Set i bakspejlet, hvad har så fungeret og hvad har fungeret minder godt. Er der behov for ændringer til regelgrundlaget eller er det ”bare” branchen der fortolker reglerne forkert?
Herudover vil vi kigge nærmere på hvad der forventes af aktørerne samt deres forpligtelser set i forhold til teknisk kompatibilitet, 1996 køretøjer, arbejdskøretøjer, Cross-acceptance og NVR.

På workshoppen vil der blive mulighed for at få svar på spørgsmål samt åben debat.


Erfaringer med godkendelse af infrastruktur efter bekendtgørelse 1031

Trafikstyrelsen v. Lise Aaen Kobberholm giver sit bud på styrker og svagheder ved gennemførelsen af den ny metode for godkendelse af infrastruktur, herunder om trianglen mellem infrastrukturforvalteren, CSM-assessoron og Trafikstyrelsen.

Banedanmark v. Anne Nielsen, projektleder for sporombygningen Aalborg-Frederikshavn fortæller om sine erfaringer fra det igangværende forløb med opnåelse af etapevis ibrugtagningstilladelse, herunder om valg af og samarbejde med CSM-assessor og NoBo.

Hvordan forhindres selvmord på jernbanen?

Selvmord på jernbanen betragtes normalt ikke som en jernbaneulykke, fordi årsagerne til selvmord ikke er direkte relateret til den måde, der drives jernbane.

Der er dog mange grunde til at forsøge at forhindre selvmord, først og fremmest naturligvis for at undgå dødsfald, men også af hensyn til lokomotivførernes arbejdsmiljø og togenes rettidighed.

På denne workshop belyses, hvordan man i det svenske Trafikverket forebygger selvmord på jernbanen. Derefter følger et oplæg om Banedanmarks samarbejde med politiet og redningsberedskabet omkring selvmord og personpåkørsler. 

Uddannelse af lokomotivførere – EU-regler og fælles branchetakter

Fælles EU-regler om godkendelse af uddannelsessteder for lokomotivførere er trådt i kraft i Danmark. Hvilken betydning får det i praksis for virksomheder og andre aktører, som ønsker at uddanne lokomotivførere?
Trafikstyrelsen nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe med repræsentanter for de virksomheder, som har sikkerhedsklassificeret personale, som i 2013 skal certificeres som lokomotivførere med a-certifikat. Der orienteres om resultaterne af gruppens arbejde, og den videre proces for godkendelse af uddannelser på området.
Som udløber af arbejdsgruppen om uddannelse af a-førere til opnåelse af lokomotivførerlicens, arbejdes der på en fælles uddannelsesnorm for branchen. Banedanmark giver en status på dette arbejde.

Sidst opdateret: 14.01.2019