Sessioner - Jernbane

Her følger en kort introduktion til konferencens sessioner på jernbaneområdet sammen med de tilhørende slideshows.

13:00-14:15


På vej mod større gennemsigtighed for regler på jernbanen – med fokus på nationale regler

Nationale sikkerhedsforskrifter er blevet set som en af de største hindringer for at opnå et fælles europæisk jernbaneområde. Med Jernbanesikkerhedsdirektivet i 2004 blev det forsøgt at skabe større gennemsigtighed gennem en gradvis harmonisering og reduktion af de nationale sikkerhedsregler.

Her flere år efter er gennemsigtigheden af reglerne stadig ikke overbevisende. Derfor har Kommissionen gennem RISC nedsat en task force for at afklare usikkerhed om de nationale sikkerhedsregler og for at udarbejde forslag til bedste praksis.

ERA's reguleringschef, Caroline Fischer, kommer og fortæller om dette arbejde. Hun vil blandt andet komme ind på, hvordan aktører kan påvirke regelsystemerne i en medlemsstat, når de nationale regler udgør en hindring for jernbanedrift. Endvidere fortæller hun om samspillet mellem de nationale sikkerhedsforskrifter, europæisk lovgivning og aftaler mellem infrastrukturforvalteren og jernbanevirksomhederne, der primært er dækket gennem deres sikkerhedsledelsessystem.

Sessionen foregår på engelsk.

Metro City-ringen – erfaringer og udfordringer
Metro City-ringen er et helt nyt og komplet jernbanesystem. Der er derfor mange og komplekse elementer, som skal håndteres i forbindelse med projektering, anlæg og drift. Det stiller store krav til håndtering af sikkerheden og af grænseflader mellem de mange elementer.

På denne session vil Chief Safety Manager i Metroselskabet, Gunni S. Frederiksen, fortælle om, hvordan arbejdet med City-ringen er organiseret og hvilke tekniske såvel som organisatoriske udfordringer projektet står overfor.

Leverandører til jernbanen – sikkerhedssystemet set ”indefra”
Mange større infrastrukturprojekter gennemføres i disse år. Nye tekniske systemer leveres til Signalprogrammet, Metro City-ringen, Femern-forbindelsen m.fl. Leverandørerne af disse tekniske systemer til jernbanen kommer herved i fokus.

På denne session diskuteres leverandørernes rolle i processen med at få godkendt et jernbanesystem. Hvordan oplever leverandører samspillet med kunder, assessorer, NoBos, Trafikstyrelsen, etc.?

Repræsentanter fra en række leverandørvirksomheder vil fortælle om deres oplevelser, og et panel med repræsentanter for Banedanmarks Signalprogram og Trafikstyrelsen vil debattere med leverandørerne og tilhørerne.

Risikoprofil, hazardlog og sammenhæng med sikkerhedsledelsessystemet – Hvordan kan det gøres i praksis?
Metro Service har helt fra projekteringsfasen arbejdet med en Hazard Log/Risikoprofil, og har i dag et system, der er bygget op omkring Metro Services Operational Hazard Log. På den baggrund vil Betriebsleiter i Metro Service, Nicola De Negri, fortælle om deres Hazard Log og sammenhængen til virksomhedens ledelsessystem.

Sessionen vil give et indblik i, hvordan Metro Service har opbygget sin Operational Hazard Log, og hvordan den i praksis er koblet til virksomhedens sikkerhedsledelsessystem. Metro Service vil blandt andet komme med eksempler på, hvordan ændringer og hændelser påvirker virksomhedens Hazard Log/Risikoprofil.

Præsentationen kan forhåbentligt give anledning til inspiration til andre i branchen og danne grundlag for en god og udbytterig dialog efter oplægget fra Nicola De Negri.

Sessionen vil foregå på engelsk

14:35-15:50


Letbaner og trafiksikkerhed – hvor er de kritiske områder?

Roger Johansson, fra SWECO Infrastructure, fortæller om sammenhængen mellem trafiksikkerhed og letbanens integration i byrummet, køretøjer og fremføring. Fokus lægges på banens udformning.

Følgende emner vil blive gennemgået:

  • Udnyttelse af gaderummet
  • Integration med vejtrafikken
  • Udformning af bane og tog
  • Valg af hastighed
  • Fremføring og medtrafikanternes ageren
  • Kontinuerlig forbedring af sikkerheden

Sessionen sigter mod at give et ”operativt” støtte for det pågående arbejde med at planlægge og udforme de kommende letbaner i Danmark.

Assessor i 2015: Akkreditering eller ”national anerkendelse”?
Den nye, reviderede EU-forordning for risikovurdering på jernbaneområdet 402/2013 (CSM-RA) stiller krav om, at assessorer skal være enten akkrediterede eller nationalt anerkendte fra den 21. maj 2015.

Trafikstyrelsen løfter sløret for forordningens nye krav og Trafikstyrelsens overvejelser, og en repræsentant for DANAK fortæller om akkreditering, herunder krav til virksomhederne og DANAKs rolle som akkrediterende myndighed.

Certificering og uddannelse af lokomotivførere – nye europæiske regler
Fra den 29. oktober 2013 skal alle personer, som fremfører trækkraft på jernbanenettet i Danmark have licens og certifikat i EU- format. Desuden skal alle, som udbyder uddannelse til lokomotivførere, godkendes som uddannelsescentre.

På denne session samler Trafikstyrelsen op på forløbet med certificering af lokomotivførere og uddannelsescentre. Der inviteres til en diskussion af uddannelse, branchesamarbejde og de muligheder, som er opstået i kølvandet på EUs regulering af uddannelse og certificering af jernbanepersonale.

Endvidere vil Niels K. Jensen fra Banedanmark og Johannes Flyvbjerg fra DSB fortælle om den modulopbyggede sikkerhedsuddannelse, blandt andet for lokomotivførere.

Glatte skinner – hvilken viden har vi i dag?
Hvert efterår, når bladene falder af træerne, opstår der problemer med forsinkelser på jernbanen. Bladene kan danne en biofilm på skinnerne, som gør det vanskeligt for tog at accelerere og bremse. Fænomenet kaldes ”glatte skinner”. Men kan glatte skinner ikke blot være en udfordring for regulariteten, men også for jernbanesikkerheden?

Banedanmark og Trafikstyrelsen undersøgte i 2012, om glatte skinner hidtil havde givet anledning til sikkerhedsproblemer i Danmark. DTU har også lavet en undersøgelse af fænomenet, og hvilke erfaringer man har fra andre lande.

På sessionen fremlægges resultaterne heraf. Trafikstyrelsen vil informere om kravene i den internationale standard (UIC541-5 2.udgave 2005), der bliver anvendt i dag ved test af rullende materiels bremseevne.

Repræsentanter fra Banedanmark og DTU samt en teknisk ekspert fra Trafikstyrelsen vil deltage i sessionen.

Sidst opdateret: 15.07.2019