Sessioner - Luftfart

Her følger en kort introduktion til konferencens sessioner på luftfartsområdet sammen med de tilhørende slideshows.

10:35 – 11:50


Risikoaccept i praksis – hvordan kan det anvendes?
På denne session præsenterer Naviair, hvordan de arbejder med risikoaccept i de mindre og rutinepræget risikovurderinger samt i de store og komplekse sikkerhedsanalyser ved større systemanskaffelser.
Med baggrund i teorien og praksis fokuseres på dilemmaer og paradokser ved brug af ALARP, hvor økonomi og risikoniveauer interagerer ved accept af risici.

Førerløse fly – muligheder og udfordringer i Danmark
Unmaned Aircraft Systems (UAS) eller Remotely Piloted Systems (RPAS) – også kendt som førerløse fly eller droner – spiller en stadig større rolle i dansk luftfart.

I takt med de seneste års hurtige teknologiske udvikling indenfor UAS er antallet af sådanne UAS og anvendelsesområdet for disse udvidet betragteligt. Således modtager Trafikstyrelsen flere og flere henvendelser vedrørende flyvning til erhvervsmæssigt formål eller til test og/eller forskning med UAS. Henvendelserne drejer sig særligt om elektrisk drevne helikoptere.

I forlængelse heraf vil Trafikstyrelsen med denne session orientere bredt om emnet. Der vil være indlæg ved Trafikstyrelsen, Aalborg Universitet som udvikler og COWI som godkendt operatør.

Et fokusområde vil være regler. De gældende danske administrativt fastsatte regler på dette område er ikke tidssvarende og tilstrækkelige til at håndtere disse henvendelser på længere sigt, og der bør derfor udarbejdes nye langtidsholdbare regler, der tager højde for også den kommende teknologiske udvikling.

EU vil inden for en årrække fastsætte regler for UAS generelt, over 150 kg, hvorfor det nationalt, herunder i Danmark kun vil være muligt at fastsætte regler for UAS fra 0-150 kg.

ICAO er også i gang med at udarbejde anbefalinger om UAS generelt, som vil få betydning for udformningen af såvel EU-regler og danske regler. 

Human Factor, Safety Management System and Safety Culture – Do they really work for aviation?
The aviation industry has invested a lot in the last one or two decades. Initially on human factors, then on safety culture, and more recently on Safety Management Systems (SMS). Based on the learning that aviation obtained from this experience, this workshop will examine and discuss the following:

  • Can HF/SC/SMS assist us in improving our safety, operations and financial performance?
  • Do we have tangible examples that indicate that?
  • What principles and methods do we need to apply to achieve similar benefits?

The workshop will be led by Managing Director at Kratis Training and Consulting Ltd, Vangelis Demosthenous, and will be conducted in English.

14:35-15:50


Strategi og praksis for tilsyn med luftfartssikkerhed & security – Trafikstyrelsens nye tilsynsstrategi for luftfartsområdet

I denne session præsenterer vi Trafikstyrelsens nye tilsynsstrategi for luftfartsområdet, der udkommer i slutningen af 2013.

Med den nye strategi ønsker Trafikstyrelsen at skabe mere transparens i tilsynsarbejdet samt styrke rollefordelingen mellem myndighed og virksomhederne inden for dansk luftfart.

I sessionen gennemgår vi, hvordan Trafikstyrelsen vil opfylde de to målsætninger, og efterfølgende vil der være paneldebat omkring strategien med deltagelse af vicedirektør Jesper Rasmussen fra Trafikstyrelsen samt repræsentanter fra danske luftfartsvirksomheder.

Afslutningsvis vil der være en spørgerunde, hvor deltagerne har mulighed for at få svar på deres spørgsmål vedrørende strategien, samt kommentere på strategiens indhold.

Sessionen er således en mulighed for at præge Trafikstyrelsens fremtidige tilsyn med dansk luftfart.

Final draft til strategien vil kunne downloades fra Trafikstyrelsens hjemmeside i oktober.


Trafikstyrelsens tilsyn med luftfartens kontrollanter
Ved indførelsen af forordning nr. 1178/2011 fratog man myndighedernes mulighed for at have det eksaminerende personale – kontrollanterne - til at arbejde på vegne af myndighederne.
Dette medførte, at når en pilot skulle aflægge sine endelige eksaminer efter endt uddannelse, ikke længere gjorde dette overfor en af myndigheden udpeget person, men en person, der på anden måde havde kvalificeret sig til at varetage denne funktion.

Yderligere gav det udenlandske kontrollanter mulighed for at afholde prøver med danske certifikatindehavere.

Sessionen vil gennemgå hvilke risikomomenter, der kan være i denne nye regulering samt hvilke tiltag Trafikstyrelsen gør for at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Der vil være oplæg fra Trafikstyrelsen og EASA.

SMS og Risk Management i Thomas Cook Airlines Scandinavia
I 2003 implementerede Thomas Cook Airlines Scandinavia sit første formelle Safety Management System (SMS) baseret på CAP 712. Dertil blev CAP 726 benyttet ved auditering af systemet. Efterfølgende har Thomas Cooks Airlines Scandinavias SMS udviklet sig, således at det i dag er baseret på ICAO Doc 9859.

På denne session vil Thomas Cook Airlines Scandinavia fortælle om metoder og erfaringer med, hvordan “sikkerhedsbudskabet” har spredt sig fra ledelsen til resten af organisationen, og derved styrket virksomhedens ’all in’ forpligtelse i forbindelse med Safety- og Risk Management.  

Luftfarts sessionerne
Sidst opdateret: 15.07.2019