Sessioner - Jernbane

11:00-12:15

Fremtidens godkendelsesordning af assessorer og en assessors fortælling om, hvordan en sag skæres til

Trafikstyrelsen fortæller om den fremtidige godkendelses- og akkrediteringsordning for assessorer.
En assessor fortæller om assessor arbejdet og hvordan en opgave gennemføres herunder afgrænsning af opgaver.

Revision af TSI INF og TSI PRM – hvad nu?

TSI INF og TSI PRM er blevet revideret. De forventes offentliggjort i efteråret 2014 og vil skulle anvendes fra årsskiftet. Trafikstyrelsen fortæller om ændringerne i TSI’erne og arbejdet med implementeringsplaner.

Letbane i praksis

Oplægsholder: Martin Møller, ALIS

Arbejdet med Aarhus letbane er nu overgået til en ny fase efter indgåelse af kontrakten med Ansaldo STS/Stadler om leverance af letbaneinfrastruktur og køretøjer.
Kom og hør sikkerhedschef Martin Møller-Lassen fortælle om projektet og de udfordringer og løsninger, der arbejdes med:

  • Banens udformning og forberedende arbejder
  • Køretøjernes udformning
  • Systemopdeling og sikkerhedsmål
  • Organisation og operative regler 
  •  Risikostyring og assessering
  • Erfaringer og anbefalinger

Fra påbud til ros – Banedanmarks rejse fra mangelfuld styring til velforankret ledelsessystem

Oplægsholdere: Kirsten Kornerup, områdechef for Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark og Søren Boysen, direktør for Teknisk Drift, Banedanmark

Da Trafikstyrelsen besøgte Banedanmark i forsommeren 2012 for at re-certificere organisationen, fik Banedanmark tildelt 41 afvigelser samt to påbud – herunder, at Banedanmark inden udgangen af 2013 skulle have implementeret et velfungerende sikkerhedsledelsessystem. I de knap to år, der fulgte, har Banedanmark arbejdet intenst med en kraftig revision og reimplementering af sikkerhedsledelsessystemet på såvel koncernniveau som i den daglige forretning. Anstrengelserne resulterede i ros og anerkendelse ved næste tilsyn.
Banedanmark vil på konferencen præsentere sit arbejde med denne opgave, dels set fra den projektansvarliges perspektiv og dels fra et af de centrale forretningsområder, hvor udfordringen har været at skabe medarbejderinvolvering omkring systemet og dets anvendelse i hverdagen. Banedanmark vil på baggrund af egne erfaringer pege på de risici, erfaringer og fordele arbejdet med at beskrive og implementere et velfungerende sikkerhedsledelses system har for en organisation af BDK’s størrelse og kompleksitet.

Sikkerhedsmyndigheden og de mange aktører - Ansvar, roller og tendenser

Oplæg om opsplitningen af jernbanens aktører som en konsekvens af den øgede liberalisering, et rids over sikkerhedsmyndighedens ansvar og rolle i forhold til jernbanens aktører, samt et bud på tendenser for fremtiden.

13:15-14:30

Integration af Human Factors i jernbane og luftfart
Case: Signalprogrammet

Oplægsholder: Simon Macmull, Human Factors Integration Manager, Banedanmarks Signalprogram

Human factors anses for at være en vigtig bestanddel i sikkerhedsarbejdet i såvel jernbanedrift som indenfor luftfart. Ofte anvendes human factors i et snævert perspektiv, når man har brug for afhjælpende foranstaltninger for at opfylde bestemte sikkerhedsmål.
Med udgangspunkt i Banedanmarks Signalprogram fortæller Signalprogrammets Human Factors Integration Manager Simon Macmull, hvordan en planlagt og prioriteret integration af human factors aspekter bidrager til sikkerheden, samt sikrer større brugeraccept og en minimeret uddannelsesindsats. Bl.a. vil det blive belyst, hvordan håndteringen af hasarder og human factors emner sker i Signalprogrammet.
Med paralleller til luftfarten belyses den stigende automatiserings påvirkning af sikkerhed og drift i trafikstyringen.
Sessionen afholdes på engelsk.

Risikovurdering af drift og organisation

Siden juli 2012 har det været et krav, at også ændringer af drift og organisation skal risikovurderes i henhold til forordningen om risikovurdering. Der er kun få erfaringer med anvendelse af risikovurdering inden for disse områder. Oplægget vil lægge op til drøftelse af regelgrundlag, afgrænsninger og metoder.

CSM i praksis
Case: Anlæg & fornyelse, Banedanmark

Oplægsholdere: Peter Gundelach og Claus René Pedersson, begge Banedanmark

Indførelse af CSM i Banedanmark – en fortælling om hvordan Banedanmark har implementeret CSM-processen i Banedanmarks ledelsessystem og i Anlæg- og Fornyelses organisation og projekter.

Ny europæisk lovgivning” - En konkurrencedygtig og effektiv jernbane

Hvad betyder de nye regler for jernbaneområdet? Gennemgang af den såkaldte tekniske søjle i 4. jernbanepakke: agenturforordning, sikkerheds- og interoperabilitetsdirektiverne.

Assessor på et grænseoverskridende projekt - Femern Kyst-Kyst

Oplægsholdere: Thor Myklebust fra Sintef og Johnny Restrup-Sørensen fra Femern.

Femern A/S, der anlægger den faste forbindelse under Femern bælt, har valgt de to firmaer RINA og Sintef fra Italien og Norge som uvildig assessor.
Femern A/S vil præsentere valget af assessor og processen i forbindelse med assessorgodkendelsen, der er sket i både Danmark og i Tyskland. Femern A/S vil komme ind på forventningerne til assessor og dennes rolle i projektet.
RINA/Sintef vil herefter fortælle om forventningerne til opgaven og arbejdet indtil videre herunder samarbejdet med Femern og Trafikstyrelsen/EBA.

Sidst opdateret: 14.01.2019