Sessioner

Formiddag kl. 11.15-12.15


Nr. 1 E
r vi i Danmark og i jernbanesektoren rustet imod cybertruslen?

Oplægsholdere: Thorsten Foldager Johnsen, major og chef Center for Cybersikkerheds Trusselsvurderingsenhed

Cyberangreb er en stigende trussel mod den nationale og internationale sikkerhed. Det er angrebet, som ramte virksomheder og organisationer i henved 150 lande Store Bededag i år, et godt eksempel på.

Er vi i Danmark og i jernbanesektoren rustet til at modstå sådanne angreb? Og hvordan håndterer vi bedst denne trussel?

Thorsten Foldager Johnsen vil bl.a. komme med en konkret vurdering af den generelle trussel mod Danmark og med gode råde til sikkerhedspolitik og beredskab

Nr. 2. Hvordan arbejder Det Europæiske Jernbaneagentur med sikkerhedskultur?

Oplægsholder: Kim Drews. Project Officer i sikkerhedsafdelingen, Det Europæiske Jernbaneagentur 

Kim Drews fra Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) vil fortælle om ERA’s arbejde med sikkerhedskultur. Oplægget vil bl.a. besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad er ERA’s vision med deres arbejde med sikkerhedskultur?
  • Hvordan ser ERA linket imellem på den ene side sikkerhedskultur og på den anden side lovgivningen og sikkerhedsledelsessystemer?
  • Hvem samarbejder ERA med om sikkerhedskultur og hvordan?

Nr. 3. Test af ERTMS: Hvad skal testes og hvordan håndteres processen

Oplægsholder: Claus René Pedersson, Sektionschef for Kvalitet & Sikkerhed, Risikoledelse i Banedanmark

I forbindelse med udrulning af ERTMS i Banedanmarks infrastruktur skal der gennemføres en række tests af systemet. Disse test skal gennemføres i den eksisterende infrastruktur uden at dette påvirker hverken trafikafviklingen eller jernbanesikkerheden.

Banedanmark vil fortælle om hvilke typer af tests der gennemføres og hvordan CSM-RA benyttes som grundlag for den risikostyring der gennemføres. Testene er mangfoldige lige fra fysiske test til test af funktionalitet og software. Testene gennemføres både som signifikante aktiviteter med ibrugtagningstilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og som ikke-signifikante aktiviteter i regi af eget sikkerhedsledelsessystem.

Banedanmark vil adressere de udfordringer der er ved test af denne type og de løsninger som indtil videre er valgt under stadig udvikling i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Nr. 4. CSM-RA og risikovurdering: Erfaringer & tips

Oplægsholder: Joakim Böcher, assessor, TÜV SÜD og Rikke Aarøe Carlsen, stabschef, Anlæg, Sikkerhed & Tilsyn i Banedanmark

CSM-RA-processen står højt på listen over udfordringer i mange jernbaneprojekter.

Assessor Joakim Böcher fra TÜV SÜD vil fortælle om udvalgte udfordringer med CSM-RA og komme med bud på løsninger, der kan hjælpe med at ”finde en vej” til gavn for projekterne og for samarbejdet mellem projekt og assessor.

Risikovurderinger er ikke forbeholdt jernbanen. Stabschef Rikke Aarøe Carlsen fra Anlæg, Sikkerhed & Tilsyn i Banedanmark har tidligere arbejdet med risikovurderinger i den maritime verden, og på denne session vil hun fortælle om de umiddelbare forskelle og ligheder, hun som relativt ny ved jernbanen ser mellem risikovurderinger i jernbanebranchen og i den maritime sektor.


Eftermiddag kl. 13.30-14.30


Nr. 6. Hvordan er samspillet mellem EN 50126, EN 50129 og CSM-RA?

Oplægsholder: Stig Munck, rådgiver, Rambøll

Forholdet mellem CSM-RA-processen og CENELEC-standarderne har givet anledning til udfordringer i jernbanebranchen.

Rådgiver Stig Munck fra Rambøll vil give sin udlægning af betydningen af de reviderede jernbanerelaterede standarder EN 50126 og EN 50129. Førstnævnte omhandler de grundlæggende krav til og den generiske proces for RAMS-metoden (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), mens EN 50129 omhandler sikkerhedsrelaterede elektroniske signalsystemer. Sessionen vil også se på forholdet mellem de reviderede standarder og CSM-RA-processen.

Nr. 7. Fjerde jernbanepakke og godkendelse af jernbanekøretøjer

Oplægsholdere: Lars Mortensen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Fjerde jernbanepakke er vedtaget og skal være implementeret senest 16. juni 2020, med mulighed for at det bliver allerede fra 16. juni 2019.

De detaljerede regler for godkendelse af jernbanekøretøjer kommer til at fremgå af en specifik retsakt for køretøjer. Det nye er bl.a., at hvis køretøjet skal anvendes i flere lande, skal denne tilladelse udstedes af EUs jernbaneagentur, ERA og at nye eller ændrede køretøjer skal have en såkaldt "køretøjsomsætningstilladelse" i stedet for en ibrugtagningstilladelse. På denne session fortæller styrelsen om de nye regler.

Nr. 8. Beredskab - Hvordan planlægger vi for det uventede?

Oplægsholdere: Emma Hallencreutz-Fogtmann, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vi lever i en foranderlig verden med komplekse risici og afhængigheder, som præger vores samfund. Transportbranchen arbejder målrettet med risikoanalyser og forebyggende tiltag, men der vil altid indtræffe nye hændelser, som vi ikke har oplevet tidligere, eller drejninger, som vi ikke havde set komme. Uforudsigelighed er en fast del af alle større ulykker og kriser, og håndteringen af disse kræver robuste organisationer med stor fleksibilitet.

Emma Hallencreutz-Fogtmann vil fortælle om mål og fremgangsmåder for beredskabsarbejdet i transportsektoren og samtidig lægge op til diskussion om hvilke situationer, der skaber pres for transportaktørerne, og hvordan vi sammen bygger generelle kapaciteter til at kunne håndtere dem.

Nr. 9. Nye regler på jernbanen – ORS og ORF i et sikkerhedsmæssigt perspektiv

Oplægsholdere: Henrik Dyrvig, Trafikal regelansvarlig, Kvalitet & Sikkerhed samt træningsansvarlig fra hhv. S-banen og fjernbanen

På denne session vil Banedanmark fortælle om de Operationelle Regler (OR), herunder ORS for S-banen og ORF for fjernbanen, og sætte reglerne ind i den sikkerhedsmæssige kontekst for jernbanen, samt berøre hvad det medfører af uddannelse og træning for de involverede aktører.

Banedanmark investerer massivt i at forbedre jernbaneinfrastrukturen, og har i den sammenhæng en vigtig rolle med at vejlede entreprenører, leverandører og jernbanevirksomheder i jernbanesikkerhed.

Endvidere har Signalprogrammet med udrulning af de nye signalsystemer CBTC og ETCS omformuleret reglerne for jernbanen, så det passer til behovet og udnytter mulighederne i de nye signalsystemer.

Det handler om nye krav baseret på Common Safety Method (CSM) og Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI), samt de udfordringer som Banedanmark og branchen står overfor med uddannelse og træning i de nye regelsæt.

Sessionen vil berøre følgende emner:

  • Nye krav til infrastrukturarbejder baseret på CSM og TSI
  • Ny bekendtgørelse om sikkerhedscertificering af jernbanevirksomheder
  • Planlægning af udførelse af infrastrukturarbejder under ORS og ORF
  • Udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplaner og instruktioner
  • Bestilling af sporspærring og kørestrømsafbrydelse, samt dispensationer
  • Uddannelse og træning for de involverede virksomheder

Entreprenører, leverandører og jernbanevirksomheder er meget velkomne som deltagere i sessionen.

Nr. 10. Authorization of infrastructure in Denmark and Norway - similarities and differences

Oplægsholdere: Liz Anette Stordahl, Principal Engineer, Norwegian Railway Authority and Mari Ruuhi, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Is the grass greener on the other side? In this session, we will compare the authority processes in Denmark and Norway and explore both the safety and interoperability aspects of an authorization for placing into service (APIS).

We will take a closer look at the parties involved and their roles and what kind of documentation is needed in order to get an authorization. This will be illustrated by reviewing real-life cases.

Bemærk, dette oplæg bliver holdt på engelsk.

Sidst opdateret: 14.01.2019