Internationalt arbejde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens internationale arbejde på jernbaneområdet omfatter fortrinsvis forhold, der relaterer sig til sikkerhed og interoperabilitet samt markedsåbning og beredskab.

Det internationale arbejde på jernbaneområdet understøtter såvel Transport-, Bygnings- og Boligministeriets mission om at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, som ministeriets vision om at udbygge transportsystemerne i overensstemmelse med samfundets behov og at reducere transportens negative virkninger.

I Danmark har vi sat os en overordnet målsætning om - gennem markedsåbning og udvikling af en større markedsandel for jernbanen - at styrke vores konkurrenceevne og økonomi. Det sker samtidig med, at Danmark til stadighed tilstræber en større sikkerhed og sammenhæng med det europæiske jernbanenet (interoperabilitet). Hertil kommer, at Danmark arbejder for også at skabe afledte effekter inden for miljøforbedring, begrænsning og personcertificering.

Disse opgaver kan ikke løftes alene gennem nationale initiativer, men kræver en international indsats. Denne ydes navnlig i EU-regi, da EU-regulering på transportområdet er en stor fordel for en lille medlemsstat som Danmark.
Initiativerne videreføres i internationale organisationer blandt andet i OTIF, der er det internationale jernbaneagentur.

På den baggrund har Danmark en overordnet positiv holdning til EU’s arbejde mod skabelsen af et indre marked og en harmonisering af transportområdet. På baggrund af Danmarks geografiske beliggenhed og landets begrænsede ressourcer er det hensigtsmæssigt at udfolde et livligt handelssamkvem med andre medlemsstater og med grænselande.

Det er således vigtigt, at transportpolitikken i EU bliver til gavn for brugerne, dvs. erhvervsliv, borgere og samfund og ikke en ulempe for marked, sikkerhed, interoperabilitet og på andre felter.

Derfor arbejder Danmark for:

  • Fortsat åbning af markederne for transport og produkter, sikring af fair internationale konkurrencevilkår og gensidig anerkendelse
  • Fælles regler om sikkerhed, interoperabilitet og beredskab
  • Udvidelse af gyldighedsområdet for det sammenhængende jernbanenet, så der ikke skal bevares/udvikles særskilte regler for mindre jernbaner
  • Højere miljøforbedring som begrænsning af registre, bedre personcertificering og indsats for transport af farligt gods
  • Styrkelse af EU’s jernbaneagentur, som skal sikre implementering af de fælleseuropæiske regler i alle medlemsstaterne.
Kontakt
Chefkonsulent
Mari Ruuhi

Send en mail
Sidst opdateret: 15.07.2019