EU-Kommissionen

Europa-Kommissionen varetager EU's interesser som helhed. Den foreslår ny lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union og sikrer, at EU-retten anvendes korrekt i medlemsstaterne.

EU-Kommissionen har initiativret til at foreslå nye love til vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådet (medlemsstaterne). I de fleste tilfælde fremsætter EU-Kommissionen forslag for at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-traktaterne, eller fordi en anden EU-institution, en medlemsstat eller andre interessenter har anmodet EU-Kommissionen om at handle. Fra april 2012 har EU's borgere også kunnet opfordre EU-Kommissionen til at foreslå nye love (det europæiske borgerinitiativ).

Inden EU-Kommissionen fremsætter et forslag, indhenter den holdninger fra flere forskellige steder for at tage hensyn til interessenters synspunkter. Almindeligvis offentliggøres en vurdering af de eventuelle økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af en ny lov sammen med selve forslaget. Under alle omstændigheder skal konsekvenser kortlægges, inden en beslutning kan træffes.

EU-Kommissionen udarbejder udfyldende lovgivning efter bemyndigelse i bl.a. vedtagne direktiver. Arbejdet foregår inden for rammerne af komitéerne, der ledes af EU-kommissionen. Komitéerne har, alt efter hvilken en beslutningsprocedure der anvendes, i vekslende grad indflydelse på, hvilken lovgivning EU-Kommissionen kan gennemføre.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ved Center for Jernbane, er repræsenteret i tre komitéer:

  • RISC (Railway Interoperability and Safety Committee), der behandler interoperabilitet og sikkerhed
  • TDG (Transport of Dangerous Goods), der behandler transport af farligt gods
  • SERAC (Single European Railway Area Committee), der behandler rammevilkår for jernbanemarkedet

Desuden er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen repræsenteret i et antal ekspert- og arbejdsgrupper, der giver faglige bidrag og synspunkter til EU-Kommissionens forslagsforberedende arbejde.

Sidst opdateret: 14.01.2019