Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor

Godskorridoren mellem Stockholm og Palermo, Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor er én af de strækninger, der i EU-regi er udpeget som strategisk vigtig korridor for jernbanegodstrafik.

Bestyrelsen har den 10. november 2015 implementeret Godskorridoren, der herefter er overgået til den tekniske driftsfase.

Danmark ønsker en effektiv, konkurrencedygtig og harmoniseret jernbane i vækst. Det handler både om at udvikle en mere miljøvenlig transportsektor og om at reducere trængslen på vejene. Især på de længere internationale distancer i Europa er der potentiale i at integrere de europæiske markeder for jernbanetransport og at skabe vækst i jernbanens markedsandel.

På strækningerne er der særlig opmærksomhed på at forbedre infrastrukturen, afhjælpe flaskehalse, harmonisere procedurer for togdriften og at fremme den tekniske sammenhængskraft ved udrulning af det fælleseuropæiske togkontrol- og kommunikationssystem ERTMS.

Godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor har til formål at:

  • Bidrage til udviklingen af en effektiv, konkurrencedygtig og harmoniseret jernbane i vækst. Det handler om at udvikle en mere miljøvenlig transportsektor, at øge dens volumen og at reducere trængslen på vejene
  • Forsyne jernbanevirksomhederne og transportopkøbere med en konkurrencebaseret effektiv jernbanegodstransport med infrastruktur af høj kvalitet
  • Sikre en koordineret udrulning af den fælleseuropæiske togkontrol - og kommunikationssystem ERTMS på strækningen.


Danmarks arbejde med Godskorridoren
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er udpeget til at deltage i bestyrelsen på Danmarks vegne. Bestyrelsen for Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor, som i 2012 fik udvidet sit mandat til at omfatte såvel ERTMS Korridor B (Stockholm – Napoli) som Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (Stockholm – Palermo), blev implementeret den 10. november 2015.

Implementeringsplanen præsenterer de tiltag, der skal tages for at etablere Godskorridoren. Planen definerer nøglebegreber og orienterer Godskorridorens kunder og EU-Kommissionen samt ressortministerierne om den ramme, inden for hvilken Godskorridoren skal fungere. Implementeringsplanen indeholder derfor blandt andet en beskrivelse af Godskorridoren inklusiv flaskehalse, en beskrivelse af formålet med Godskorridoren samt en investeringsplan for denne.

Godskorridoren blev implementeret under dansk formandskab, som Trafik- og Byggestyrelsen varetog fra den 23. marts 2010 til den 10. november 2015.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra korridorlandene Italien, Østrig, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge, som efter implementeringen af Godskorridoren har til opgave at føre tilsyn med ledelsesudvalget, som bestyrelsen fremadrettet vil indgå i et mere driftsbetonet samarbejde med.
Bestyrelsens arbejdsopgaver er:

  • Godkendelse af jævnlige opdateringer af Implementerings- med Investeringsplan for Godskorridoren,
  • Jævnlig opdatering af kanaltildeling for Godskorridoren,
  • Evt. opdatering af de generelle mål for Godskorridoren, såfremt bestyrelsen ønsker dette,
  • Bredt samarbejde med EU-Kommissionen og andre godskorridorers bestyrelser for udformning af samarbejde mellem godskorridorerne og TEN-T korridorerne,
  • Bredt samarbejde med EU-Kommissionen og andre godskorridorers bestyrelser for udformning og konsolidering af ensartede regler for kapacitetstildeling for alle godskorridorer,
  • Behandling af spørgsmål, der tages op i andre organer, herunder i fora for Single European Railway Area (SERA) og i fora, der omhandler European Rail Traffic Management System (ERTMS).


Ledelsesudvalg for infrastrukturforvaltere
Foruden arbejdet i bestyrelsen udgør repræsentanter for infrastrukturforvaltere fra korridorlandene et ledelsesudvalg. Ledelsesudvalget varetager den tekniske og praktiske opgave med at etablere Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor og ERTMS-udrulning. Banedanmark er Denmarks repræsentant i ledelsesudvalget.

Ledelsesudvalget skal rapportere løbende til bestyrelsen om fremdriften i arbejdet og løbende udgive og revidere en transportmarkedsanalyse til Godskorridoren.

Sidst opdateret: 15.04.2019